پرسش ها و پاسخ های دانشجویی دفتر پنجاهم جریان شناسی سیاسی ۱۲ بازدید

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی دفتر پنجاهم جریان شناسی سیاسی نگاهی به احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران
تنظیم و نظارت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (معاونت آموزشی و پژوهشی - اداره مشاوره و پاسخ)
تدوین و تألیف: علی مجتبی زاده - محمدعلی لیالی
ناشر: دفتر نشر معارف

لیست مطالب


پرسش‏ها و پاسخ‏هاي دانشجويي دفتر پنجاهم جريان شناسي سياسي