ضرورت امامت

چرا یی امامت در اصول دين

چرا امامت جزء اصول دين است؟ يعني چرا متکلمان شيعه امامت را در رديف توحيد، نبوت و معاد قرار داده اند؟(ضرورت امامت مد نظر نيست.)

عالمان شيعه، از ديرباز، پنج اصل را به عنوان اصول اعتقادات شيعه، معرفى كرده‌اند كه عبارت است از توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد.
به طور معمول گفته مى‌شود كه پنج اصل ياد شده اصول دين و ساير مسايل از فروع دين به شمار مى‌آيد كه در پى آن ممكن است اين پرسش پيش آيد كه اگر مقصود از اصول دين، اصولى است كه ايمان و اعتقاد بدان، شرط مسلمان بودن است، پس نمى‌توان بيش از دو اصل توحيد و نبوت را اصول دين دانست، زيرا مفاد شهادتين ـ كه اقرار بدان شرط مسلمانى به شمار مى‌آيد ـ چيزى افزون بر اين دو اصل نيست در حالى كه بايد به ديگر صفات الهى همچون قدرت، حكمت، حيات و...

هدايت‏گري امامان(ع)

چرا چهارده معصوم در اسلام راهنما و مرشدند؟

بنا بر اعتقاد ما شيعيان، ما انسان ها نه حق انتخاب پيامبر و امام را داريم و نه توان انجام چنين کاري را، زيرا پيامبران و امامان، براي هدايت انسان ها به سر منزل مقصود، يعني کمال و سعادت نهايي که قرب و لقاي الهي است، مي بايست ويژگي هايي داشته باشند که از جمله آن ها عصمت و علم خدادادي است و اين دو ويژگي را به جز خدا، کسي ديگر از آن آگاه نيست. بنابراين راهنما و مرشد انسان ها، يعني پيامبر و امام را بايد خدا نصب کند. به نصب پيامبر، از طريق معجزه و بشارت پيامبران پيشين مي توان پي برد و به نصب امام از طريق نصب پيامبر.