دين و مدرنيسم

دين و تمدن

برخورد شرع با مظاهر تمدن جديد و تكونولوژي بر چه اساسي استوار است و چگونه معياري مي توان جهت مشروع بودن آن يافت؟

برادر گرامي

تحجر دين ؟

دين اسلام متحجر است. چرا؟

«تحجر» عبارت است از احتياط گرايي افراطي و تعصب به ظواهر دين و متون ديني و تک ساحتي انديشي در مصادر استنباط، اصول را با فروع برابر نشاندن و فروع انگاشتن، جرآت نوآوري نداشتن و سنت و مشهورات عرفي را با ديانت يگانه کردن، و بالاخره به تقليد در اجتهاد و عملا به تعطيلي اجتهاد گري تن در دادن.
يک وقت شما مي گوييد: چرا متدينان به دين اسلام متحجراند؟ و يک وقت مي گوييد: چرا اسلام ديني متحجرانه است؟ چرا خود اسلام متحجر است؟