دين و مدرنيسم

دين و دنياى متمدن‏

فوايد دين در دنياى مدرن و براى بشر امروز چيست، و با وجود علم و تكنولوژى چه حاجت به دين است؟

در اين رابطه توجه به چند مسأله ضرورى است:
يك. كاركردشناسى‏
فوايد و كاركردهاى دين، صرفاً فوايد دنيوى و حسى بالفعل يا فردى محض نيست، بلكه بايد به كاركردهاى دنيوى اعم از فردى، اجتماعى، حسى، روحى و معنوى و هم ثمرات اخروى آن توجه داشت تا بتوان از برآيند آن، به يك ايده مشخص و مطمئنى در مورد دين و كاركردهاى آن نائل آمد. البته اگر سؤال از ثمره دين، برخاسته از تئورى «سودگرايى» بنتامى و آميخته به لذت‏هاى مادى و فردى محض باشد «1»، بخش عمده‏اى از ثمرات و فوايد دينى مورد غفلت قرار خواهد گرفت. «2»
دو. انسان‏شناسى‏

دين و تكنولوژي

دين در جامعه امروزى و انسان متمدنى كه به تكنولوژى پيشرفته مسلح است، چه فايده و ثمرى خواهد داشت؟

وقتى از سود و فايده سخن به ميان مى‏آيد، بايد معناى عام آن مورد نظر باشد؛ يعنى در ارزيابى كاركردهاى دينى بايد به كاركردهاى فردى، كاركردهاى اجتماعى، فوائد حسى، فوائد روحى و معنوى، فايده‏هاى دنيوى و ثمرات اخروى آن توجه داشت تا بتوان از برآيند آن به يك ايده مشخص و مطمئن در مورد دين و كاركردهاى آن نائل آمد.

ويژگى دين

پيشرفت غرب و عقب‏ماندگي مسلمانان

تقريبا اكثر ژاپني ها و چيني ها حتي خدا را هم قبول ندارند، پس چرا اين قدر كشورهايشان پيشرفته هست؟ حتما ميگوييد آنها اگر چه كه ايمان به دستورات ديني ما ندارند ولي دستورات ديني ما را اجرا مي كنند، البته من اين رو قبول دارم ولي سوال اصلي من اين هست چطور كسي كه خدا و دين ما را قبول ندارد، دستورات ديني ما را ناخودآگاه رعايت مي كند؟ مثلا كسي كه خدا را قبول ندارد، هيچ گاه از آن آرامش و انگيزه يك مسلمان برخوردار نيست، پس چگونه در كارهايش اين قدر پيشرفت مي كند؟

1. کشورهایی چون ژاپن و چین ، را نباید جزء کشورهای پیشرفته به معنی واقعی کلمه دانست. چین یک ششم کلّ جمعیّت دنیا را به خود اختصاص داده است امّا سوال این است که به نسبت این جمعیّت عظیم ، چند درصد دانشمندان دنیا و کشفیّات دنیا را به خود اختصاص داده است. چین در گذشته های دور یکی از تمدّنهای بزرگ و از پیشروان علم بوده است امّا در عصر حاضر بیشتر مصرف کننده ی علم است و در آن توليد علمي و فلسفي بسيار ناچيز است. عمده ترین رشد چین در صنعت فضایی و اتمی است که اطلاعات هر دو را در جنگ دوم جهانی از آلمان نازی سرقت کرده است.

دين و دنياي متمدن‏

فوايد دين در دنياى مدرن و براى بشر امروز چيست، و با وجود علم و تكنولوژى چه حاجت به دين است؟

در اين رابطه توجه به چند مسأله ضرورى است:<BR> <BR>يك. كاركردشناسى‏<BR> فوايد و كاركردهاى دين، صرفاً فوايد دنيوى و حسى بالفعل يا فردى محض نيست، بلكه بايد به كاركردهاى دنيوى اعم از فردى، اجتماعى، حسى، روحى و معنوى و هم ثمرات اخروى آن توجه داشت تا بتوان از برآيند آن، به يك ايده مشخص و مطمئنى در مورد دين و كاركردهاى آن نائل آمد. البته اگر سؤال از ثمره دين، برخاسته از تئورى «سودگرايى» بنتامى و آميخته به لذت‏هاى مادى و فردى محض باشد البته همه سودگرايان هم عقيده با بنتام نيستند.

پويايي دين

چرا احكام اسلام كهنه شدني نيست؟

Tرمز جاودانگى اسلام‏
اسلام همواره به عنوان دينى زنده و پاينده شناخته شده است. جرج برنارد شاو در مقدمه كتاب )Mohammad The Apostle of Allah(مى‏نويسد: «من هميشه نسبت به دين محمدصلى الله عليه وآله وسلم، به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت آورش، نهايت احترام را داشته‏ام. به نظر من، اسلام تنها مذهبى است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد.