دين و فمنيسم

حجاب در قرآن

در كدام آيه قرآن به «حجاب» اشاره شده، برخى ها گفته اند اصلاً حجاب در قرآن به معناى چادر نيست آيا اين حرف صحيح است؟

تقدم خلقت آدم بر حوا دليل برتري مرد بر زن

آيا تقدم خلقت آدم بر حوا دليل برتري مرد بر زن نيست؟

در قرآن كريم بر اين مطلب كه خلقت آدم مقدم بر خلقت حوا بوده است تصريح نشده است و آياتي مثل آيه يك سوره نساء نيز قابل تاويلند و معلوم نيست كه مراد نفس واحده حضرت آدم باشد بلكه ممكن است مراد از نفس واحده، نفس كلي يا روح كلي باشد والله اعلم. روايات وارده در اين باب نيز تعارضاتي با هم دارند ولي مي توان از ظهور روايات استفاده كرد كه خلقت آدم مقدم بوده است لكن تقدم در خلقت به معني تبعيض نيست.

حجاب شرط الزامي براي بهشت

آيا حجاب شرط الزامي براي بهشت و جهنم است؟

در اين جا بيان چند نکته لازم است:
اولاً: معيار رستگارى در آخرت و رفتن به بهشت از ديدگاه قرآن کريم, ايمان و عمل صالح است. هر كسي كه ايمان و عمل صالح داشته باشد و تقواي الهي را رعايت کند و گناه نکنند, بنا به وعده قرآن کريم وارد بهشت مى‏شود و هميشه در آن مي مانند. «و الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون»؛(بقره,82)
ثانيا: مصاديق عمل صالح در دين تعيين شده و به صورت امري در نصوص ديني بيان شده است.ثالثا: مسأله حجاب يکي از مسلمات ديني و مورد تأکيد در نصوص ديني است.

دين فطري وتعدد زوجات

طبق نص قرآن شريف دين اسلام دين فطرت است پس چگونه است که براي مردان اختيار نمودن چهار همسر را مجاز مي شمارد (غير از همسران صيغه اي) در حاليکه بسيار مبرهن است که زنان نيز طبق قانون فطرت هرگز قادر نيستند تا زبده ترين کالاي هستي يعني عشق را با ديگري و ديگران براحتي تقسيم نمايند و اينکه زنان در هر دوره و هر جامعه اي (سواي تعداد بسيار نادر و انگشت شماري) نسبت به اين موضوع بسيار ناراضي و شاکي مي باشند حاکي از اين است که اين امر از درون و فطرت ايشان نشات مي گيرد نه از عادت و رسم و حسادت و چرا که اين قانوني همه شمول و فراگير است و با گذشت زمان و تغيير مکان چندان تغيير نمي کند؟

الف) تذکرات و نکات مقدماتي
ابتدا به يکسري نکات و تذکرات مقدماتي اي که در فهم سازوار پاسخ به حکمت ازدواج مجدد تأثير دارند توجه فرمائيد:

عقل زن

آيا شما با اين عقيده موافقيد كه زنان ناقص العقل هستند؟ چرا؟

عقلي كه دراين جا موردنظراست «عقل ابزاري» است كه در تدبير امور مادي و دنيايي به كار مي آيد و هيچ ربطي به عقل كمالي ندارد. آنچه كه ملاك انسانيت انسان است و به واسطه آن , شخص به خداوند تقرب يافته و به كمال و سعادت دست مي يابد, در زن و مرد يكسان است . كمتر بودن عقل ابزاري در زن , ارتباط دقيق با مسوئوليتي دارد كه به طور طبيعي و تكويني بر دوش او نهاده شده است . به عبارت ديگر, زندگي انسان لوازم و نيازهاي گوناگوني دارد كه هر يك از آنها, ابزارهاي ويژه اي مي طلبد.