اجنه

رؤيت جن

اگر كسي كه ظاهر انساني دارد را ديد از نظر عقل، آيا بايد تصور كند كه شايد جن باشد يا شايد انسان يا نه نظر عقل بر اينكه بايد تصور كني انسان است و آنچه كه در عرف است بايد رفتار كني؟


امکان متمثل شدن جن بصورت انسان وجود دارد، ولي توجه داشته باشيم که اولا در حالت عادي آنها نامرئي بوده و به چشم ما ديد نمي شوند؛ ثانیاً در مواردي خاص و براي افرادي خاص متمثل مي‌شوند که تعداد اين‌گونه افراد هم بسيار معدود و کم است .البته برخی فیلمها پیاز داغ این گونه امور را زیاد می کنند ؛ حال آنکه طبق روایات ، شیاطین جنّی نمی توانند به صورت امام یا پیامبر یا انسانهای صالح متمثَل گردند. ثالثاً از قراین چنین به نظر می رسد که جنّها هنگام تمثَل به اشکال متعارف ، بسیار ضعیفتر و آسیب پذیرتر می شوند. لذا خودشان نیز تمایل چندانی به این امر ندارند.

زندگي جنيان

آيا جنها در روي زمين زندگي مي کنند؟ جنها قادر به ديدن انسانها هستند؟ پس چرا انسانها نبايد جنها را ببينند؟ آيا آنها غذا مي خورند؟ چرا قدرت غيب شدن دارند؟ جنها برترند يا انسانها؟ آيا آنها مي توانند به انسانها آسيب برسانند؟


1ـ از آیات و روایات برمی آید که جنّها بر روی زمین زیست می نمایند.
2ـ اجمالاً می دانیم که برخی از آنها قادر به دیدن انسانها هستند ؛ کما اینکه برخی انسانها قادرند جنّها را ببینند. امّا معلوم نیست که همه ی آنها چنین قدرتی داشته باشند ؛ چه بسا آنها نیز برای دیدن انسانها و تماسّ با آنها محتاج علومی خاصّ باشند ؛ همانگونه که انسانها برای ارتباط با جنّها از علومی ویژه استفاده می کنند.

جن

جن چيست؟ اجنه چند بعدي هستند؟ چگونه زاد و ولد مي كنند؟ و كيفيت آن چگونه است؟ چرا خداوند جن را آفريد؟

چيستى جن
در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات جن است. جن كه در اصل معناى »پوشيدگى« دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام »جن« در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به »جان« نيز ياد مى‏شود)الرحمن، آيه 39 و حجر، آيه 27).
ماهيت و حقيقت اين موجود چندان براى ما روشن نيست ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به برخى مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله:
1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از آفرينش انسان است)حجر، آيه 27 - الرحمن، آيه 15).
2- مانند انسان مكلف و مسؤول است)ذاريات، آيه 56).

ويژگي‏هاي جن

درباره جن و ويژگي هاي آن توضيح دهيد .

جن - چنان چه از مفهوم لغوي اين كلمه به دست مي آيد -موجودي است ناپيدا كه وجود آن را قرآن كريم تصديق كرده و مشخصاتي رانيز براي آن معرفي نموده است از جمله اين كه : 1- از شعله آتش آفريده شده اند .2- مانند انسان داراي تكليف و مسووليت هستند .3- داراي علم وادراك و تشخيص حق از باطل و استدلال مي باشند .4- گروهي از آنها مومن و گروهي كافر و داراي افراد خوب و بدند .5- آنها نيز مانند انسان مرگ و ميرو توليد نسل دارند .6- همانند انسان در قيامت برانگيخته مي شوند و جزاي اعمال خود را مي بينند .