اجنه

حشر جنّ‏

آيا جنّيان نيز در قيامت محشور مى‏شوند؟

آيات اعاده كل خلق- كه دلالت بر بازگشت همه وجود و سير و حركت همه به سوى معاد و مبدأ متعال مى‏كند- شامل موجودات نامرئى (جن) هم مى‏شود؛ لكن علاوه بر اين آيات، بعضى از آيات قرآنى به طور خاص، به حشر موجودات نامرئى (جن) اشاره مى‏كند:

آخرت جنيان

آيا جنيان هم در بهشت و جهنّم ما جزاى اعمالشان را مى‏بينند يا در جاى ديگر؟

در اين باب جز استناد به ظواهر آيات و روايات راهى ديگر نداريم.
اما در مسأله دوزخ آيات قرآن قائل به اشتراك دوزخ براى جنيان و انسان‏هاى كافر است. همچون آيه 13 سوره سجده: «و لكن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعين؛ و ليكن وعده حق و حتمى من است كه دوزخ را البته از (كافران) جن و انس پرسازم
يا در سوره جن آيات 14 و15 چنين آمده است: «و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشداً و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً.»

تکامل اجنه

آيا جنيان نيز مانند انسان ها داراي مراحل تکامل هستند و برتري انسان نسبت به آنها در آفرينش چيست؟

در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى و عادى، قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات «جن» است. جن كه در اصل معنا و مفهوم «پوشيدگى» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام «جن» نيز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به «جانّ» نيز ياد مى‏شود. الرحمن / 39 و حجر/ 27.
ماهيت و حقيقت اين موجودات، چندان براى ما روشن نيست؛ ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به برخى از مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله:
1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از خلق انسان است. حجر/ 27 - الرحمن/ 15.

هدف از خلقت جن

چرا خداوند جن را آفريد؟

ابتدا مناسب است اطلاعاتي از جن مطرح گردد:
در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و به حواس طبيعى و عادى قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات جن است. جن كه در اصل معنا مفهوم «پوشيدگى» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام «جن» نيز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به «جان» نيز ياد مى‏شود (الرحمن، آيه 39 و حجر، آيه 27).
ماهيت و حقيقت اين موجودات چندان براى ما روشن نيست ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به برخى از مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله:
1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از خلق انسان است (حجر، آيه 27 - الرحمن، آيه 15).

ازدواج جن و انسان

آيا جن ها مي توانند با آدم ها ازدواج کنند؟

ارتباط برخي انسان ها با جن ها قابل انکار نيست اما ازدواج با آنها براساس شنيده ها است و مورد مستند در اين باره سراغ نداريم. بلکه چه بسا اساسا نادرست باشد زيرا جن و انسان دو گونه وجود هستند، از طرف ديگر قرآن همه انسانها را فرزند آدم و حوا مي داند بدون آنکه واسطه ديگري در نسل آنها وجود داشته باشد؛ در حالي که اگر فرزندي از چنين ازدواجي پديد آيد اجداد غير انساني خواهد داشت و با ظاهر قرآن ناسازگار مي نمايد.