ملائکه

بال فرشتگان

چرا ملايک بال دارند؟

درباره بايد دانست؛ برخي معتقدند منظور از بال ملايكه قدرت آنهاست نه بال جسماني ، و برخي معتقدند گاهي ملايكه تمثل پيدا مي كنند. به صورتهاي مختلف، مانند فرشتگاني كه به صورت ميهمان بر حضرت ابراهيم(ع) وارد شدند و گاهي با بال تمثل پيدا مي كنند.
از ديد حكما ملائك در يك تقسيم بندي كلي بر سه گونه اند: پايين ترين مرتبه ملائك، ملائكه الارض ناميده مي شوند كه احتمالا موجوداتي جسماني هستند لكن جسم آنها، جسم لطيف و نامرئي است نظير طايفه جنّ كه آنها هم مخلوقاتي جسماني هستند ولي جسمشان نامرئي است. اين گروه از ملائك اگر بال داشته باشند، بال آنها احتمالا بال جسماني خواهد بود.

چيستي ملائكه و شيطان

در مورد ملائكه و شيطان و ياران او و چيستي او، فلسفه خلق ملك و شيطان و انواع ملائك و ... به چه كتبي مراجعه كنم؟


در اين باره ، سه پرسش و پاسخ آنها از كتاب راز آفرينش تقديم مي گردد . سپس منابعي براي مطالعه بيشتر معرفي مي شود.

1.چرا خدا ملايك را آفريد مگر خدا به كمك نياز دارد؟
وجود سلسله مراتب، لازمه نظام‏مندى و روش‏مندى آفرينش است. وجود وسايط فيض، هم خود وسايط را داراى كمال و فيض مى‏سازد و هم موجودات فروتر را در مسير رشد و كمال قرار مى‏دهد. شكل‏گيرى نظام آفرينش، به آن است كه آب از طريق ريشه‏ها، جذب ساقه درخت شود و به برگ‏ها برسد. در اين راستا نزول باران و هدايت آب‏ها و كار باغبان‏ها و...

جنسيت فرشتگان و روح

ما در بحثي که در نشستهاي خود داشتيم، اين سوال برايمان مطرح شد که با توجه به اينکه عناصر چهارگانه طبيعت آب و خاک و آتش و باد هستند و با توجه به اينکه انسان از خاک و جن از آتش است، آيا ممکن است وجود روح و فرشتگان از هوا و يا بخار آب باشد؟

پاسخ اجمالي:

اعتراض فرشتگان

سؤال ملائکه از خداوند آيا نوعي از اعتراض نيست؟ آيا اين با ويژگي ملائکه سازگار است؟

سوال دو نوع است يا معني در خواست است و يا به معني باز خواست و سوال به معني در خواست و استفهام از ذات اقدس اله عيب نيست و اين سوال ملائکه با ايه شريفه لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ (23) در آنچه (خدا) انجام مى‏دهد چون و چرا راه ندارد و(لى) آنان (=انسانها) سؤال خواهند شد (آيه 23سوره انبيا) منافاتي ندارد زيرا آيه شريفه ناظر به مساله قيامت است که تمام حقايق روشن است و در جاييکه حقايق روشن است سوال کردن عيب است زيرا دلالت مي کند بر اين که سوال به معناي درخواست و استقهام حقيقي نيست بلکه سوال تعنتي و از روي بازخواست است. در حاليکه شيطان نپذيرفت و استکبار ورزيد.

وظايف فرشتگان

فرشتگان موجود در عالم هستي هستند و چه کارهايي و مسئوليتي دارند؟

فرشتگان موجوداتي مجرد از ماده هستند. برخي از آنها داراي تجرد عقلي هستند لذا ماده و خصوصيات ماده مثل شکل و رنگ را ندارند و برخي هم مثالي هستند . ولي در هر حال فرشته از داشتن زمان و مکان و حرکت به معني خروج از قوه به فعل منزه است.
در قرآن کريم در آيات متعددي درباره ملائکه و وظايف و حالات آنها سخن گفته شده و لفظ ملک مجموعا 88 بار به صورت هاي مفرد و تثنيه و جمع به کار رفته و از آنجا که وجود فرشتگان از امور غيبيه ايست که پي بردن به چگونگي احوال و اوصاف آنها جز از راه ادله نقليه ممکن نيست بايد در اين رابطه به آيات و روايات تمسک کنيم.