ملائکه

ماهيت ملائكه

ملائك چه هستند و چه اطلاعاتي در مورد زندگي، ابعاد، خور و خواب و فلسفه خلقت و قواي عقليه، غضبيه و … و توانمندي ها و مشغوليتشان به دست آمده؟ مذكر و مؤنث دارند؟


ملائک موجوداتى هستند مجرّد (غير مادى) ؛ لذا از آثار خاصّ موجودات مادی ، مثل قابلیت و استعداد وحرکت و تغییر و تکامل و زمانداری و مکانداری منزّهند . از این رو نه تکلیف وضعي و تشريعي دارند و نه شهوت و نه غضب و نه قوه وهم و خیال و حسّ ؛ چرا که تکلیف لازمه حرکت و تکامل است ؛ و شهوت ــ به معنی خاص آن در موجود مادی ــ یعنی میل به چیزی که کمال یکی از قوای وجودی انسان را ارضاء می کند ؛ و غضب ــ به معنی خاص آن در موجود مادی ــ یعنی دفع آنچه سدّ راه کمال یکی از قوای وجودی انسان است ؛ و لازمه ی هر دوی اینها ، داشتن حرکت تکاملی ، و به تبع آن مادّیت است.

جنسيت فرشتگان

فرشته ها زن هستند یا مرد؟ در آخرت فرشته مرد در اختیار ما قرار می گیرد یا زن؟

فرشتگان زن و مرد ندارند ولي گمان مي رود كه منظور شما از فرشته، حور و غلمان باشد. و لذا پاسخ را درباره مذكر و يا مونث بودن حور و غلمان پي مي گيريم.
واژه «حور» از نظر لغت به معناى «خروج از حالت سابق و تبديل به گونه جديد» است براى آگاهى بيشتر ر.ك: حسن، مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن، ج 2، ص 335.. در تبديل به گونه جديد، دو نظر ميان مفسران هست. گروهى از جمله علامه طباطبايى بر اين عقيده‏اند كه: دقت و توجه درباره اوصافى كه در قرآن مجيد براى «حور» بيان گرديده، چنين استفاده مى‏شود كه اين تبديل به گونه اوصاف زنانه است؛ نه موجودى كه آثار و اوصاف مردانه را در بر داشته باشد.

آگاهي فرشتگان

اين که در بدو آفرينش انسان فرشتگان بر پيشگاه خداوند اعتراض نموده که انسان در زمين طغيان خواهد نمود و موجب فساد در زمين مي شوند آيا مربوط به علم غيب آنها مي شود يا اين که خداوند قبل از ما انان را آفريده و آنها موجب فساد و گناه شده اند و يا اين که همراه با آنها ما را آفريده و آنها در کرات ديگر موجب گناه شده اند؟ با عرض تشکر اگر در اين زمينه کتابي در دست داريد مرا مطلع سازيد.


درباره آيه 30سوره بقره و اعتراض فرشتگان دو نظريه هست؛
نظريه اول: فرشتگان در پاسخ خداوند كه فرمود:« مي خواهم در زمين خليفه اي قرار دهم.» به خاطر سابقه ذهني كه از «موجودات زميني» پيشين داشتند مسئله خونريزي و فساد و نابودي را مطرح كردند.
نظريه دوم: ملايك با ملاظه خصايص وجودي انسان بويژه اختيار و نفس اماره و نيز اين كه عالم ماده عالم تزاحمات است دريافتند كه كار بشر روي زمين به خونريزي كشيده خواهد شد.اين احتمال به دلايلي درست تر به نظر مي رسد.
اما خداوند با اشاره به مقام خلافت الهي آدم ابوالبشر و انسان هاي كامل از اين نسل، فرشتگان را متوجه اشتباه و يكسونگري آنان كرد.

ويژگي‏هاي فرشتگان

ملائکه که بعد زماني و مکاني ندارند پس چگونه اند چرا گاهي به شکل انسان در مي آيند؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نكته اشاره مي شود:
1. اين ادعا كه همه ملائكه مجرد و فرامادي هستند، مدعاي بدون دليل است، آنچه كه قطعي است اينكه برخي از فرشته ها قطعا مجرد و غيرمادي بوده اند مثل آن فرشته هايي كه با قلب و روح پيامبر(ص) در ارتباط بودند؛ « نزل به الروح الأمين علي قلبك» ولي ساير فرشته ها دليلي بر تجرد آنها نداريم بلكه برعكس شواهد و قرايني بر جسماني بودن برخي از آنها در متون ديني وجود دارد.
2.

انسان و فرشته موکل

بعضی می گویند که هر انساني براي خود يک فرشته دارد که اسم مخصوص به خود را دارد و همه هر کاري که داشته باشند و اسم فرشته خود را بدانند و او را با اسم صدا کنند آن کار انجام مي شود. مي خواستم بدانم که آيا چنين چيزي وجود دارد يا نه؟ و آيا شما در اين علم تبحر داريد يا نه؟

اينکه با هر انساني فرشتگاني هستند سخن درستي است فرشتگاني هستند که اعمال انسان را ثبت مي کنند؛ و فرشتگاني هستند که انسان را محافظت مي کنند ؛ فرشتگاني هم هستند که رزق مادي و معنوي انسان را به او مي رسانند و ...
علم تسخير ملک نيز گويا در بين علوم غريبه وجود دارد. اما بايد توجه داشت که مدعيان دروغين اين گونه علوم بسیار زيادتر از مدعیان واقعی آنند ؛ و در هر لباسي هم پیدا می شوند ؛ بنابراین ،این ادّعاها را نباید به راحتی قبول کرد .