قبر

عذاب قبر و شبهه آکل و مأکول

اگر انساني را يك حيوان درنده مانند گرگ و يا چيزي مثل نهنگ بخورد؛ خداوند چگونه او را دچار عذاب قبر خواهد كرد؟

بحث در مورد اين که اگر حيواني درنده، انساني را بخورد و يا در شرايطي مانند قحطي فردي از اجزاي فردي ديگري تغذيه کند و مواردي از اين دست که بيان کننده اين مطلب اند که بخشي از بدن انسان جزء بدن موجود ديگري شده است، در کتاب هاي کلامي تحت عنوان شبهه «آکل و مأکول» مطرح مي شود. بحثي که به مسأله معاد و دنياي پس از مرگ و مسائل مطرح در آن ارتباط پيدا مي کند.

فشار قبر و رحمت خداوند

چگونه مي شود خداوند رحمان و رحيم كه در اين دنيا انواع معاصي نهان و آشكار انسان را ميبيند خود بر او پرده پوشانده و بدون اينكه كوچكترين انتقامي بگيرد موجبات توبه و اصلاح را بگونه اي فراهم مي كند كه خود انسان نيز متوجه و شرمنده مي شود اما همين خداي مهربان طبق اقوال و نوشته ها چنان عذابي را در شب اول قبر بر انسان مستولي مينمايد كه حتي بسياري از علما و بزرگان دين در اثارشان با ترس و وحشت از آن ياد مي كنند . و اصولا خداوند چه نياز ي به اين همه عذاب بندگانش دارد؟.

در اين باره به طور مختصر بايد دانست ،نظام دنيا جايگاه فراز و نشيب و آموزش و رشد و محل اختيار و انتخاب آدمي است .

عذاب قبر پيامبران

آيا پيامبران هم دچار عذاب قبر هستند؟ چرا؟ چرا بين اوليا خدا و دشمنان خداوند فرقي قائل نشده اند؟

در هيچ جا خداوند نفرموده است که همه بندگان حتي انبيا و اولياي الهي پس از مرگ دچار عذاب قبر مي شوند، بلکه در موارد متعددي از رحمت و نعمت براي مؤمنان خبر داده است. عذاب قبر مخصوص گناهكاران و كفار است. بنابراين تابع عقايد و اعمال انسان در دنياست و اعمال نيك رافع عذاب قبر است. انسان‏هاى موءمن نيز پس از مرگ تا قيامت در بهشت برزخى مى‏باشند.
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
- عالم برزخ در چند قدمى ما، محمد محمدى اشتهاردى.

فلسفه عذاب قبر

خداوند گفته كه همه بندگان من بعد از مرگ دچار عذاب قبر خواهند شد. حال: الف: چرا عذاب قبر وجود دارد؟ ب : چرا همه بندگان خداوند بايد عذاب قبر داشته باشند؟ حتي كساني كه از اوليا خداوند به حساب مي آيند؟

بنابر برخي روايات در باب شفاعت آمده است که شفاعت مربوط به قيامت است و درباره سختي عالم برزخ هشدار داده شده است.
از آنجا ه انسان در عالم طبيعت بوده و به طور معمول اکثر قريب به اتقاف غير از موارد استثنايي مانند پيامبران و اولياء، چه بسا دچار برخي غفلت ها و رعايت نکردن حقوق ديگران شوند و از آنجا که مکافات عمل چه کم و چه زياد بايد تسويه شود خداوند متعال به بندگان لطف کردکه مکافات خطاهاي کم با تحمل سختي در دنيا و در هنگام احتضار و يا در عالم برزخ تسويه شود تا هنگامي که به صحنه قيامت وارد مي شوند با پاکي و حساب تسويه شده وارد شوند و کارشان به جهنم کشيده نشود.

فشار قبر

چه عواملى موجب تشديد يا تضعيف فشار قبر مى‏شود؟

فشار برزخى كه در اصل از انس انسان به دنيا و عدم انس به نظام جديد و مبهم بودن آينده سرچشمه مى‏گيرد، احياناً با بعضى از علل و عوامل تشديد مى‏شود. از آنجا كه نظام برزخى و احكام و آثار آن، براى ما ناشناخته است؛ طبعاً ما با درك قاصر خود، نمى‏توانيم دريابيم كه كدام انحراف و عمل، در تشديد عذاب و گرفتارى نقش دارد.