قبر

شب اول قبر

كسانى كه در دريا مى‏ميرند يا طورى مى‏شود كه خاكستر مى‏شوند، شب اول قبر آنان چه موقعى است؟

يا شهيدانى كه بعد از بيست سال جنازه‏شان پيدا مى‏شود، آيا شب اول قبر آنان، شب اولى است كه استخوان آنان را در قبر مى‏گذارند؟
براساس آيات و روايات، روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادى، خود را با بدن برزخى و قالب مثالى مى‏يابد. بدن مثالى، شباهت بسيارى به بدن دنيوى انسان دارد؛ ولى در عين حال بدنى است كه با نظام و قوانين عالم برزخ سازگار است و با بدن مادى دنيوى، تفاوت‏هايى دارد «1». افزون بر اينكه در بيشتر موارد، مقصود از واژه «قبر»، در واقع «برزخ» است؛ چنان كه در روايت آمده:
«ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرالنار» «2»

فشار قبر

چه عواملى موجب تشديد يا تضعيف فشار قبر مى‏شود؟

فشار برزخى كه در اصل از انس انسان به دنيا و عدم انس او به نظام جديد و مبهم بودن آينده سرچشمه مى‏گيرد، احياناً با بعضى از علل و عوامل تشديد مى‏شود. از آنجا كه نظام برزخى و احكام و آثار آن، براى ما ناشناخته است؛ طبعاً ما با درك قاصر خود، نمى‏توانيم دريابيم كه كدام انحراف و عمل، در تشديد عذاب و گرفتارى نقش دارد.

زيارت اهل قبور

ارتباط روح و بدن پس از مرگ چگونه است و آيا زيارت اهل قبور، آثار دنيوى و اخروى دارد؟

براساس آيات و روايات، ارتباط خاصى ميان روح انسان در برزخ و بدن مادى او در قبر خاكى وجود دارد. اين ارتباط، در اصل از ارتباط روح و بدن مادى- كه در طول زندگى دنيوى با يكديگر نوعى اتحاد داشته‏اند- سرچشمه مى‏گيرد. ارتباط مزبور با قطع تعلّق روح از بدن، پس از مرگ، به كلى از ميان نمى‏رود؛ بلكه يك نوع ارتباط در حدّ پايين‏ترى ميان روح برزخى و بدن مادى و خاكى وجود دارد. اين ارتباط در حد و اندازه‏اى نيست كه در زندگى دنيوى و در دوران تعلّق روح به بدن وجود داشت؛ بلكه در ميزانى ضعيف‏تر و با كيفيتى ديگر است.

عذاب قبر

عذاب قبر جسمانى است يا روحانى؛ يا هر دو؟ يا اينكه فقط روح عذاب ديده و بدين طريق جسم نيز عذاب مى‏بيند (همچنان كه در دنيا وقتى روح در عذاب است، جسم نيز آزرده مى‏شود)؟

عذاب قبر جسمانى و روحانى است؛ ولى جسم و بدنِ برزخى معذّب است. البته بدن مادى و دنيايى نيز از عذاب يا ثواب روح، تأثيرپذير خواهد بود.
توضيح مطلب با توجه به دو نكته روشن مى‏شود:
يكم. روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادى، خود را با بدن برزخى و قالب مثالى مى‏يابد و مى‏بيند. در واقع، روح آدمى با رفتن از حيات دنيوى به حيات برزخى، بدن مادى خود را رها كرده و با بدن مثالى خود متحد مى‏گردد.

فشار قبر شهيد

آيا شهيد فشار قبر دارد؟

يک - در آموزه هاي اسلامي و ديني، شهيد جايگاهي بس بلند مرتبه و برجسته دارد. در آيات و روايات بسياري بدين جايگاه اشاره شده است که نمونه هايي چند از آنها يادآوري مي شود.