موت

چگونگی علم مرده به اشیاء

مرده بعد از 40 روز چگونه باز همه چيز را درك مي كند؟

روح انسان پس از مرگ کالبد مادي از تمام تعلقات خويش به جسم صرفنظر نمي کند، و از همين طريق نسبت به بدن خويش آگاه است. به چنين ارتباطي، ارتباط تعلقي مي گويند. روح انسان از چنين امکاني برخوردار است که از طريق اين ارتباط و تعلق، از جسم و عالم ماده آگاه شود. از طرف ديگر روح پس از ترک بدن، به عالم فرامادي برزخ پا نهاده و با عالمي جديد روبرو شده است. اين عالم نظامي کاملا متفاوت با عالم ماده دارد و روح به خاطر ترک تعلقات مادي، آزادانه تر به حقايق عالم روح آگاه مي شود.

چگونگی قبض روح

آيا به هنگام جان سپردن، عزرائيل انسان را به يك باره خفه مي كند و انسان مي ميرد؟

مرگ يعني انتقال از جهان جسماني و عالم مادي به عالم برزخ (معاد استاد مطهري، انتشارات صدار، ص 53 ـ 35).
اما اينكه در لحظه مرگ حضرت عزرائيل براي قبض روح حاضر مي‏شود، امر مسلمي نيست. بلكه ظاهر قرآني خلاف آن است. زيرا در قرآن چهار دسته آيات است كه به مرگ اشاره دارد:
دسته اول آياتي كه مرگ را مستقيما به خدا نسبت مي‏دهند: «الله يتوفي الانفس حين موتها؛ خدا جان را در زمانه مدت آن مي‏گيرد»، (زمر / 42).
دسته دوم آياتي كه مرگ را به حضرت عزرائيل ـ ملك الموت ـ نسبت مي‏دهد: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي و كل بكم؛ بگو جان شما را فرستند مرگ كه بر شما وكيل است، مي‏گيرد»، (سجده / 11).

شادي اموات با اعمال بازماندگان

آيا روح اموات از كارهاى خوب و بد بازماندگان خوشحال و ناراحت مى‏شود

آنچه در اين زمينه در روايات اهل بيت (ع) آمده است آن است كه عمل آدمي با مرگ قطع مي‏گردد جز از سه چيز :
1- صدقه جاريه (مانند مدرسه مسجد درمانگاه باغ و درختي كه مردم از آن بهره مي‏برند و ...).
2- سنت نيكي كه فرد بجاي گذارده و بعد از او ديگران ادامه مي‏دهند.
3- فرزند صالحي كه براي پدر استغفار كند.(بحار ج 104 ص 102) البته در اعمال بد بازماندگان اگر شخص فوت كرده نقشي نداشته باشد شريك نخواهد بود؛ ولي بسيار متفاوت است كه مردم كاري را از بازمانده‏اي ببينند و براي پدر و يا مادر او طلب مغفرت كنند و يا اينكه بگويند «پدرش بسوزد» روشن است كه اين حالات و گفته‏ها نيز بر ميت داراي تاثير است.

هديه به اموات

زندگي مکاني و خوراک و پوشاک و استراحت امواتمان چگونه است؟ چگونه، به چه وسيله و چه نيازهايي او آنجا دارد تا ما بتوانيم براي او بفرستيم؟ راضي يا ناراضي بودن اموات را چگونه مي توان فهميد؟

اموات با بدن برزخي (بدن مثالي و نوري) در برزخ به سر مي برند، نه با اين بدن و جسم مادي. اين جسم مادي در قبر تبديل به خاک مي شود و نيازي به آب و غذا و پوشاک ندارد.
بدن برزخي انسان ها نيز بر حسب اعمال و کردار نيک آنها از نعمت هاي بزرخي بهره مند هستند. يا براساس کارهاي زشت و ناپسند خود در عذاب آتش برزخي، معذبند.
هر كار خيرى كه انجام دهيد و ثوابش را به روح ميت هديه بكنيد، براى او مفيد است؛ چه ذكر و قرآن و نماز مستحبى و طلب مغفرت باشد، و چه صدقات. و انجام اين گونه کارها موجب جلب رضايت اموات مي گردد. يکي از نشانه هاي رضايت آنها اين است که انسان احساس رضايت و آرامش نسبت به آنها پيدا مي کند.

آرزوهاي مادي ميت پس از مرگ

تأثير آرزوهاي مادي که اموات، آنها را درک نکرده پس از مرگ چگونه است؟

در صورتي که کسي از دنيا رفته از مؤمنان و بهشتيان باشد در بهشت به همه آرزوهاي خود خواهد رسيد و حتي در روايات آمده دعاهايي را که در دنيا اجابت نشده در آخرت خداوند به او عنايت خواهد کرد. اما اگر اهل دوزخ باشد بهره او تنها حسرت و پشيماني خواهد بود.