انسان در قرآن( شهيد مطهري) (تعداد بازديد: 17,150)
نسخ احكام (تعداد بازديد: 791)
عصمت پیامبران در كودكي (تعداد بازديد: 977)
انحرافات تصوف (تعداد بازديد: 1,730)
ضرورت بعثت (تعداد بازديد: 4,309)
فلسفه سختي‏ها (تعداد بازديد: 2,326)
علل کاهش عذاب قبر (تعداد بازديد: 1,858)
فرق آيين وهابيت و بهائیت (تعداد بازديد: 11,328)
مجازات جاهل به گناه (تعداد بازديد: 1,179)
خدا قبل از آفرينش (تعداد بازديد: 954)
شقاوت انسانها قبل از تولد (تعداد بازديد: 2,210)
ازدواج و قسمت (تعداد بازديد: 2,728)
روح انسان (تعداد بازديد: 1,081)
اثبات وجود خدا به زبان ساده (تعداد بازديد: 13,047)
تعريف مجردات (تعداد بازديد: 6,589)
معناي توسل (تعداد بازديد: 798)
انسان و بهشت (تعداد بازديد: 1,121)
عمر و ابوبكر (تعداد بازديد: 1,325)
علم خدا و انتخاب انسانها (تعداد بازديد: 849)
معصيت ملائكه (تعداد بازديد: 1,068)
آفرينش اجباري (تعداد بازديد: 1,168)
تقدير (تعداد بازديد: 798)
مدت آفرينش زمين (تعداد بازديد: 1,018)
ساقي كوثر (تعداد بازديد: 1,757)
آفريدن خداي دوم (تعداد بازديد: 882)
ازدواج فرزندان آدم(ع) با اجنه (تعداد بازديد: 2,640)
عدل الهي و افرینش زشتی (تعداد بازديد: 1,783)