اثبات يگانگي خدا (تعداد بازديد: 6,866)
عالم عقول مجرده (تعداد بازديد: 2,978)
جنسيت شيطان (تعداد بازديد: 1,009)
علي(ع) و ميزان اعمال (تعداد بازديد: 1,715)
هدف از آفرينش جهان هستي (تعداد بازديد: 3,448)
جدايي روح در خواب (تعداد بازديد: 9,684)
فلسفه عزاداری (تعداد بازديد: 973)
فرق وهم و خيال (تعداد بازديد: 11,735)
مجازات شيطان در جهنم (تعداد بازديد: 1,687)
جرایی اسلام در عربستان (تعداد بازديد: 2,303)
واقعيت داشتن خرافه (تعداد بازديد: 867)
قبض روح (تعداد بازديد: 1,919)
درمان پوچ‏گرايي (تعداد بازديد: 2,831)
علی (ع) و رد الشمس (تعداد بازديد: 2,770)
عصمت انبیا قبل از رسالت (تعداد بازديد: 593)
شيطان و ميكرب (تعداد بازديد: 1,993)
معناي عدل الهي (تعداد بازديد: 4,946)
توبه زنا با زن شوهردار (تعداد بازديد: 16,252)
اولي الامر (تعداد بازديد: 1,558)
تفاوت استعدادها (تعداد بازديد: 2,342)
ضرورت شناخت خدا (تعداد بازديد: 3,156)
امامت در نگاه شيعه و سنى‏ (تعداد بازديد: 889)
ازدواج فرزندان آدم(ع) با اجنه (تعداد بازديد: 2,559)
نااميدى انسان و هدايت خدا (تعداد بازديد: 851)
تفاوت پيامبر (نبي) با رسول (تعداد بازديد: 6,678)
رشد كودكان درعالم برزخ (تعداد بازديد: 2,982)