معنای مقدس (تعداد بازديد: 1,190)
زمان آفرينش انسان (تعداد بازديد: 3,914)
ازليت خدا (تعداد بازديد: 1,836)
جنسيت فرشتگان (تعداد بازديد: 5,366)
نظرات سروش در مورد قران (تعداد بازديد: 5,857)
اتحاد عقل و عاقل و معقول (تعداد بازديد: 1,458)
خودكشي و شفاعت (تعداد بازديد: 14,633)
گرايش به دين زرتشت (تعداد بازديد: 2,923)
خداوند، قبل ازخلقت جهان (تعداد بازديد: 941)
تعداد امامان(ع) (تعداد بازديد: 1,460)
اثبات صفات خداوند (تعداد بازديد: 1,293)
استغفار امامان(ع) (تعداد بازديد: 970)
هدف از آفرينش انسان (تعداد بازديد: 1,847)
ابعاد روح (تعداد بازديد: 5,614)
اثبات خدا در قران (تعداد بازديد: 3,328)
ابديت و ازليت خدا (تعداد بازديد: 1,671)
علم خداوند-جبر و اختيار (تعداد بازديد: 1,571)
تفسير يدالله (تعداد بازديد: 7,262)
اسلام و تصوف (تعداد بازديد: 813)
ارتباط قبر و برزخ (تعداد بازديد: 912)
حقّ النّاس و حق الله (تعداد بازديد: 1,085)
فرقه‏ هاي مسيحيت (تعداد بازديد: 2,677)
پیامبر زن (تعداد بازديد: 907)
جهان بی نهایت یا محدود! (تعداد بازديد: 2,578)