چــرا اســلام؟ چرا تـشــیّع ؟

چــــرا اســلام ؟(1)
سنجه هاي حقانيت :
شاخصه هاي اساسي حقانيت يك دين چهار امر است:

1. بنياد الهي
اصل الهي بودن يك دين از راه هاي زير قابل بررسي است:

1 ـ1ـ آموزه هاي دين
با مراجعه به آموزه هايي كه هر ديني براي خود دارد ـ چه اين آموزه ها در قالب كتاب مقدس باشد يا گفتارهاي پيامبر آن دين ـ مي توان پي برد كه آيا يك دين، واقعاً دين حق الهي است يا خير؟ در اينجا معقول و منطقي بودن، داشتن هماهنگي و انسجام، پاسخ گويي به نيازهاي ابدي و اساسي انسان، وجود نظام اعتقادي، ارزشي و عبادي، هدفمندي و مطابقت با سير و سرشت جوهري انسان، بهترين شاخص هايي است كه مي تواند ما را به حق بودن يك دين رهنمون شود.

خدا چرا آفرید؟ هدف خدا از خلقت انسان و جهان چه بود؟

خدا چرا انسان و جهان را آفريد؟ مگر خدا به اينكه قدرت خود را به ما نشان دهد يا ما را مورد رحمت قرار دهد و يا به عبادت ما نيازي داشته است؟ در یک کلام، هدف از خلقت انسان و جهان چیست؟

پاسخ:
وقتي گفته مي شود: چرا خداوند عالم یا انسان را آفريد؟ یا هدف خدا از آفرينش عالم يا انسان چيست؟ دو معني ممكن است مورد نظر باشد:
1ـ اين كه خدا به عنوان خالق و فاعل عالم و انسان چه هدفي از خلقت خود داشته است ؟ يعني هدف خودش از آفرينش عالم یا انسان چه بود و می خواست به چه هدفی دست یابد؟
2ـ اين كه خدا چه هدفي را براي موجودات عالم و از جمله انسان قرار داده است ؟ يعني غايت مخلوقات و از جمله انسان چيست و قرار است به کدام مقصد برسند؟

تفاوت علم کلام و فلسفه

تفاوت علم کلام و فلسفه در چيست؟

پاسخ:

حدوث و قدم قرآن

بحث حادث بودن و یا قدیم بودن قرآن چیست؟نظرات را در این باره ذکر بفرمایید!

همه متكلمان و فرقه هاى اسلامى ، و بلكه همه مسلمانان ، بر متكلم بودن خداوند متفق اند و كلام را از اوصاف الهى مى شمارند . با این حال در جزئیات این بحث اختلاف شدیدى بین فرق گوناگون كلامى رخ داده است . این اختلاف عمدتاً به دو مساله باز مى گردد: 1ـ تفسیر حقیقت كلام الهى . 2ـ حدوث یا قدم كلام الهى .

کتب اعتقادی

کتاب هایی در زمینه مباحث اعتقادی - فلسفی معرفی نمایید.

+ کتب معرفت شناسی

ـ شناخت از ديدگاه علمى و قرآن ، محمد تقى جعفرى
ـ شناخت در فلسفه اسلامى جعفر سبحانى
ـ تحليلى از مسأله شناخت سيد محمد باقر صدر
ـ معرفت شناسي در قرآن، حضرت آيت الله جوادي آملي، مرکز نشر اسراء،
ـ معرفت شناسي، حسن معلمي، کانون انديشه جوان، تهران
ـ آموزش فلسفه، استاد مصباح يزدي، جلد اول، سازمان تبليغات اسلامي، تهران
ـ معرفت ديني از منظر معرفت شناسي، علي رباني گلپايگاني، کانون انديشه جوان

+ کتب منطق

ـ المنطق ، محمّد رضا مظفّر
ـ منطق صوری ، دکتر محمّد خوانساری
ـ رهبر خرد ،محمود شهابی
ـ منطق کاربردی ، علی اصغر خندان
ـ مغالطات ، علی اصغر خندان

+ کتب فلسفه