جهان‏بيني توحيدي

ويژگيهاي جهان‏ بيني توحيدي چيست؟

جهان‏بيني توحيدي، يعني جهان، «يك قطبي» و «تك محوري» است. جهان‏بيني توحيدي، يعني جهانْ ماهيّت «از اويي» (اِنّا لِلّه) و «به سوي اويي» «اِنّا اِلَيْهِ راجِعون» بقره/156 دارد؛ موجودات جهان با نظامي هماهنگي به يك «سو» و به طرف يك مركز، تكامل مي‏يابند؛ آفرينش هيچ موجودي عبث و بيهوده و بدون هدف نيست؛ جهان با يك سلسله نظامات قطعي كه «سنن الهيّه» ناميده مي‏شود اداره مي‏شود؛ انسان در ميان موجودات از شرافت و كرامت مخصوص برخوردار است و وظيفه و رسالتي خاص دارد، مسؤول تكميل و تربيت خود و اصلاح جامعة خويش است؛ جهانْ مدرسة انسان است و خداوند به هر انساني بر طبق نيّت و كوشش صحيح و درستش پاداش مي‏دهد.
مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 –جهان بيني توحيدي، شهيد مطهري