علل اجتماعى انحراف از دين

علل اجتماعى انحراف از دين را شرح دهيد؟

عـلـل اجـتـماعي : يعني اوضاع و احوال اجتماعي نامطلوبي كه در پاره اي از جوامع پديدمي آيد و متصديان امور ديني نقشي در پيدايش يا گسترش آنها دارند , در چنين شرايطي بسياري از مردم كـه از نظر تفكر عقلاني ضعيف هستند و نمي توانند مسائل رابدرستي تجزيه و تحليل كنند و علل واقـعـي رويـدادهـا را تـشخيص دهند , اين نابسامانيها را به دليل دخالت دينداران در وقوع آنها , بـحساب مكتب و دين مي گذارند و چنين مي پندارند كه اعتقادات ديني , موجب پيدايش اينگونه اوضـاع واحوال نامطلوب شده است لذا از دين و مذهب بيزار مي شوند مثلا در عهد رنسانس اروپا رفتارهاي ناشايست كليسائيان در زمينه هاي مذهبي و حقوقي و سياسي , عامل مهمي براي بيزاري مردم از مسيحيت و بطور كلي از دين و دينداري گرديد . پـس بـراي همه دست اندركاران امور ديني ضرورت دارد تا حساسيت موقعيت و اهميت مسئوليت خـودشـان را درك كنند و بدانند كه لغزشهاي آنان مي تواند موجب گمراهي وبدبختي جامعه اي بشود .
محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد، مصباح يزدي - محمد تقي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 453/400002)