شبهه آكل و مأكول

پاسخ شبهه «آکل و مأکول» را به صورت ساده بيان فرمائيد.

شبهه آکل و مأکول: در مباحث کلامي اين موضوع در بحث معاد قسمت معاد جسماني مطرح مي شود.
اصل شبهه: ممکن است بدن يک شخصي به دو طريق (مستقيم و غيرمستقيم) جزو بدن ديگري شود.
1- مستقيم: مثلا در زمان قحطي انسان گرسنه اي از بدن يک انسان ديگر تغذيه کرده باشد.
2- غير مستقيم: پس از مردن بدن انسان به خاک تبديل شود و گياهان و درختان از آن خاک استفاده کنند و انسان ديگر از سبزي و ميوه درختان مذکور استفاده کرده باشد.
در بحث معاد جسماني (يعني زمان بازگشت روح به بدن) اين اجزاء منتقل يافته جزو کدامين بدن است تا به جزاي خود برسد؟
در اين باره نخست بايد دانست حقيقت انسان به روح او است و آن چه او را از ديگران متمايز مي گرداند صورت شخصي او است، مواد تشکيل دهنده سلولها مي تواند مشترک باشد زيرا همه سلولها از فراورده هاي غذائي و طبيعي تشکيل مي يابند. گاهي تعداد زيادي ميهمان از مواد غذائي يک سفره استفاده مي کنند اما وقتي جذب بدن افراد سر سفره مي شود، جذب صورت هاي مختلف آنها مي شود در حالي که ماده غذائي مشترک بود. و در قيامت نيز آنچه براي حسابرسي مهم است تمايز افراد و صورتها و قابل شناخت بودن هر کدام است. حال ماده آن از هر چه باشد مهم نيست. به ويژه که بنا بر تحقيق بدن انسان در قيامت متناسب با نظام آخرت است.
براي اطلاعات بيشتر منابع زير را مطالعه فرمائيد:
1- آيت الله مکارم شيرازي، پيام قرآن، موضوع معاد، ج1، ص 337 تا 347.
2- سبحاني جعفر، اصالت روح از نظر قرآن، مؤسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/11632)