جهان‏ بيني ماديین

ماديين چه كساني هستند؟

در ميان انسان‏ها انواعي از جهان‏بيني وجود داشته و دارد؛ يعني نگرش كلي و طرز تفكري كه انسان‏ها يا هر مكتبي درباره جهان هستي عرضه مي‏دارد و زيرساز فكري آنها محسوب مي‏شود، متفاوت است. مجموعه اين جهان‏بيني‏ها، براساس پذيرفتن ماوراء طبيعت و يا انكار آن به دو بخش تقسيم مي‏شود:
1- جهان‏بيني الهي: كه مبتني بر پذيرش ماوراء طبيعت است.
2- جهان‏بيني مادي: كه مبتني بر انكار آن است. به پيروان جهان‏بيني مادي، در گذشته «طبيعي» و «دهري» و گاه «زنديق» و «ملحد» گفته مي‏شد و در زمان ما «مادي» و «ماترياليست» گفته مي‏شود.
بنابراين ماديين كساني هستند كه بينش و ارزيابي و تحليل و تفسير آنان درباره عالم هستي، بر انكار ماوراء طبيعت مبتني است.