خلود در جهنم

آيا همه كسانى كه به جهنم مى‏روند مخلد در آتش هستند؟ چه كسانى مخلد درآتش نيستند؟

88375_550.jpg
از مجموعه آيات قرآن و اخبار معصومين به دست مي‏آيد، كه همه كساني كه به جهنم وارد مي‏شوند مخلّد در آتش نيستند؛ بلكه عده‏اي خاص هستند كه وعده خلود به آنان داده شده است؛ از جمله: 1- كافراني كه علي‏رغم ارائه حجت به آنان، عناد مي‏ورزند و با حق ستيز مي‏كنند، 2- كسي كه به عمد مؤمني را بكشد، 3- دشمني و ستيز با خدا و رسول او و تعدي از حدود الهي، 4- مرگ با كفرورزي به حق و ارتداد، 5- مرتكبين برخي گناهان كبيره مانند رباخواري و زنا (در صورت توبه نكردن).

88375_550.jpg
از مجموعه آيات قرآن و اخبار معصومين به دست مي‏آيد، كه همه كساني كه به جهنم وارد مي‏شوند مخلّد در آتش نيستند؛ بلكه عده‏اي خاص هستند كه وعده خلود به آنان داده شده است؛ از جمله: 1- كافراني كه علي‏رغم ارائه حجت به آنان، عناد مي‏ورزند و با حق ستيز مي‏كنند، 2- كسي كه به عمد مؤمني را بكشد، 3- دشمني و ستيز با خدا و رسول او و تعدي از حدود الهي، 4- مرگ با كفرورزي به حق و ارتداد، 5- مرتكبين برخي گناهان كبيره مانند رباخواري و زنا (در صورت توبه نكردن). بنا بر ادله مختلفي كه در جاي خود مورد بحث قرار گرفته، خلود در عذاب، ويژه گروه‏هاي خاصي است البته نه اين كه هر مسلماني به صرف مسلمان بودن از خلود مصون باشد؛ بلكه ممكن است مسلمان نيز به دليل اعمال و فجايعي كه انجام داده است، در جهنم مخلّد باشد. رواياتي در مورد خروج برخي از اهل جهنم از آن مكان وارد شده است از جمله: - اَنس گويد: رسول خدا فرمود: مردمي از آتش خارج مي‏شوند، (تفسير الميزان عربي، ج 11، ص 39) - جابر گويد: رسول خدا آيه فَأَمَّا اَلَّذِينَ شَقُوا؛ (11:106) را خواند و فرمود: اگر خدا بخواهد مردم شقاوتمندي را از آتش خارج كرده و به بهشت وارد كند آن را انجام خواهد داد، (همان مدرك). - ابي بصير گويد: از امام باقر شنيديم فرمود: مردمي از آتش خارج مي‏شوند... و به بهشت وارد مي‏گردند، (همان مدرك). براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: معاد و جهان پس از مرگ،آيت اللَّه مكارم كلم الطيب،آيت‏اللَّه‏طيب معادشناسي، ج 10،آيت اللَّه طهراني

Tags: