مطالعات فلسفه اسلامي

يك سير مطالعاتي براي فلسفه اسلامي مطرح كنيد؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نکته اشاره مي شود:
1. آموختن حکمت الهي و فلسفه نيازمند آموختن يک سري از مقدمات و علوم ابزاري است نظير يادگيري علم «منطق». دانش منطق به عنوان خادم علوم، نقش بسيار مؤثري در يادگيري فلسفه دارد. زيرا دانش فلسفه بر برهان و استدلال و تعريف حقايق مبتني است، از سوي ديگر روش صحيح استدلال نمودن و تعريف کردن يک مفهومي، فقط در علم «منطق» مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. لذا شايسته است پيش از ورود به فلسفه، به يادگيري علم «منطق» پرداخته شود.
همچنين در پاره اي موارد، يادگيري مباحث «معرفت شناسي» (Epeistomology) براي آموختن فلسفه (حکمت الهي) ضروري به نظر مي رسد.
2. ويژگي و مشخصه همه علوم عقلي بويژه فلسفه اين است که نيازمند به استادي است که خود معارف فلسفي را درک و هضم نموده باشد؛ لذا يادگيري فلسفه بدون آموزش از طريق استادي و طي کردن مراحل آکادميک ره به مقصود نمي برد زيرا فلسفه مملو از اصطلاحات و واژه هاي تخصصي و فني است مثل حرکت جوهري، حادث و قديم، واجب و ممکن و ... و تبيين و توضيح چنين اصطلاحاتي نيازمند به استاد ورزيده دارد تا اين وظيفه را انجام دهد؛ بسياري از افراد که در معارف فلسفي دچار بدفهمي و يا حتي انحرافات فکري و اعتقادي شده اند، به اين دليل بود که معارف فلسفي را از استادي مسلط و ماهر دريافت نکرده بودند و به طور خودسرانه به فهم آنها اقدام نمودند، لذا دچار انحراف شدند.
لذا توصيه مي شود که براي يادگيري فلسفه، در جستجوي استادي که خود معارف فلسفي را چشيده و هضم کرده باشيد، ولو اين جستجو به طول انجامد.
3. کتبي که در زمينه «فلسفه» به رشته تحرير در آمده به لحاظ سطح عمق مطالب آن متفاوت است. برخي کتاب ها ساده تر و برخي مشکل تر مي باشد. لذا توصيه مي شود کتاب هاي فلسفي را از آسان به مشکل مورد مطالعه قرار دهيد.
در ذيل به سير مطالعاتي کتب فلسفي از آسان به مشکل -البته به چند نمونه آنها- اشاره مي شود:
الف. «هستي شناسي»، عبدالرسول عبوديت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، قم.
ب. «درآمدي بر آموزش فلسفه»، محسن غرويان.
پ. «اموزش فلسفه»، استاد محمد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، قم.
ج. «اصول فلسفه و روش رئاليسم»، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، قم.
چ. «شرح مبسوطه منظومه»، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، قم.
د. «بدايه الحکمه»، علامه طباطبايي، انتشارات اسلامي، قم.
و. «نهايت الحکمه»، علامه طباطبايي، انتشارات اسلامي، قم.
4. اگر دسترسي به استاد مبرّز مشکل است مي شود از طريق سي دي ها و وسايل کمک آموزشي، استفاده کرد. در اين زمينه به چند مورد اشاره مي شود:
الف. سي دي کتاب «بدايه الحکمه» که توسط استاد «غلامرضا فياضي» تدريس شده است.
ب. سي دي کتاب «نهايه الحکمه» که توسط استاد «غلامرضا فياضي» تدريس شده است.
ج. سي دي کتاب «آموزش فلسفه» که توسط استاد «ميرسپاه» تدريس شده است.
اين سي دي ها در حوزه علميه قم و ساير شهرستان ها موجود است.