آشنائی با قرآن جلد ششم استاد مطهري

آشنائی با قرآن جلد ششم

اثر: متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم: آبان 1377 مطابق رجب 1419
ناشر: انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد)

فهرست مطالب

تفسير سوره الرحمن ( 1 ) 11
معنی " رحمن " و " رحيم " 12
نعمتهای پروردگار 13
تعليم قرآن ، يكی از نعمتها الهی 13
تعليم قرآن مقدم بر خلقت انسان 15 نعمت " بيان " 16 معنی ناطق بودن انسان 17
" قلم " و" بيان " عامل انتقال تجارب از نسلی به نسل ديگر 19
حساب و نظم معين در دستگاه خلقت 20
سجده كردن گياه و درخت 22
تعبير فارابی درمورد نماز خواندن آسمان و زمين و آب و باران 23
ميزان ، يكی از نعمتهای الهی 24
ميزان ، محدود به ميزان جسمانی نيست 26
خلاف نكردن و عدم طغيان در سنجش ، نتيجه تفكر در نعمتها 26
حديث " سلسلة الذهب " 27
تفسير سوره الرحمن ( 2 ) 31
خلقت زمين برای مردم 31
توجيه ناپذير بودن التزام به ارزشهای انسانی در ديگاه مادی 32
يك مثال 33
برگزيده شدن انسان ، زمينه قبول وظيفه و مسؤوليت او 34
زمين به گروه خاصی از مردم اختصاص ندارد 34
زمين برای انسان حكم مادر را دارد 35
مراحل گوناگون خلقت انسان 38
خلقت ، ناشی از ذات مستجمع جميع صفات كماليه است 39
ديدگاه ثنوی در خلقت عالم 41
نظريه اسلام 42
خلقت " انسان " و " جن " 42
" مشرقين " و " مغربين " به چه معناست ؟ 44
تفسير سوره الرحمن ( 3 ) 46
ثقلين ( جن و انس ) 47
جن ، حقيقتی جسمانی و غير مرئی 47
شباهت جن و انسان در مسائل مربوط به تكليف و پاداش و كيفر 49
كشف صفات تنزيهی خداوند از طريق مقايسه با خلق 50
سخن حضرت رضا عليه السلام 50
تفكر غلط در مورد شؤون مختلف خداوند 51
لازمه اختيار ، شعاعی وسيع از مهلت است 52
مالكيت مخلوقات در طول ملك داشتن خداوند است 53
يك تشبيه 54
معنای كلمه " سلطان " 56
همه جا حوزه قدرت الهی و ملك خداست 57
چگونه می‏توان از عالم آسمانها و زمين بيرون رفت ؟ 57
در قيامت ، گناهكاران فريادرسی ندارند 58
كيفيت سؤال و جواب در قيامت 60
واژه " ناصيه " 61
تفاوت دروغ دانستن و نسب دروغ دادن 62
كيفر ، لازمه عمل و جزء نظام احسن عالم است 63
تفسير سوره الرحمن ( 4 ) 64
ترس از مقام پروردگار 65
دو بهشت ( جسمانی و روحانی ) 65
لذات و عذابهای روحانی در دنيا 66
عدم درك خالص لذات و رنجهای روحانی در دنيا به سبب اشتغال روح به‏ بدن 67
درك خالص لذات و رنجهای روحانی در آخرت به سبب تجرد روح 68
اكثر مردم ، هم بهشت روحانی دارند و هم بهشت جسمانی 69
تفاوت لذات در دنيا و آخرت 69
خشنودی حق ، بالاتر از همه لذتها 70
كلام حضرت علی عليه السلام 71
در مقايسه با عظمت لا يتناهی ، هر عظمتی كوچك به نظر می‏رسد 72
" انواعی از نعمتها " مبين نامحدود بودن آنهاست 73
توصيف اهل بهشت 75
نظريه برتراند راسل درباره فلسفه عفت 76
پايه ارتباط زن و مرد مودت و رحمت است 77
دو بهت برای افرادی كه عبادتشان به خاطر بهشت يا فرار از جهنم بوده‏ است 78
تمام عالم به اسم " رحمن " به وجود آمده است 79
تفسير سوره واقعه ( 1 ) 81
معنای كلمه " وقوع " 82
قيامت ، امری واقع شده 82
دو معنی برای " كاذبه " 83
در قيامت تمام شؤون دنيا زير و رو می‏شود 84
كلام حضرت علی عليه السلام 85
در قيامت ، حشر هر كس بر اساس نيت و باطنش است 86
زلزله قيامت 87
" اصحاب اليمين " و " اصحاب الشمال " 89
اصطلاح " دست راستی " و " دست چپی " 89
" سابقين " يا پيشی گيرندگان 90
علت تقسيم مردم به سه دسته 91
تعريف " سابقين " 92
سابقان همان مقربان هستند 94
انواعی از بهشتها ، مخصوص سابقين و اهل اخلاص 95
مصداق " اولين " و آخرين " در آيه 95
حديث پيامبر اكرم صلی الله عليه و سلم 96
سخن بو علی سينا درباره بيشتر بودن اهل سعادت يا اهل شقاوت 97
نعمتهای قابل توصيف " سابقين " 99
تفسير سوره واقعه ( 2 ) 101
جايز بودن تدبر در معنی آيات 102
عالم ملكوت عليا و عالم ملكوت سفلی 105
تبديل عمل عليينی به عمل سجينی بعد از ريا 106
راست عالم ( بهشت ) و چپ عالم ( جهنم ) 109
حديث پيغمبر صلی الله عليه و سلم 110
يمن و شئامت در وجود خود انسان است 113
توصيف " سابقين " 115
مثال علامه طباطبائی در اصول فلسفه 116
نعمتهای اصحاب اليمين 117
سخن حضرت جواد عليه السلام در جلسه مباحثه با علمای اهل تسنن 118
تفسير سوره حديد ( 1 ) 122
پاسخ به يك اشكال در مورد فلسفه ارسال انبياء 123
حكمت باری تعالی و نظام اسباب و مسببات 124
تفاوت كيفی كمال در وجود انسان با ديگر موجودات 125
اگر انسان مختار نباشد ، بهشت و جهنم معنا نخواهد داشت 126
توسل به زور برای حفظ دين ، در صورت لزوم 127
خوب يا بد بودن ذريه پيغمبران 128
راه پيغمبر يكی است 129
مأموريت خاص برای هر پيغمبر 133
دعوت به رأفت و مهربانی، نقطه اصلی رسالت حضرت عيسی عليه السلام 133
رهبانيت ، بدعت در مسيحيت 134
روايتی از حضرت رسول صلی الله عليه و سلم 135
تفسير سوره حديد ( 2 ) 137
اموری از قبيل ايمان و تقوا واجد درجاتی هستند 138
تاثير متقابل روح و بدن در يكديگر 141
حديث كافی 142
تقوا ( پرهيز از گناهان ) مقدمه ايمان طاعتی 142
روشنايی قلب 143
اجرهای متعدد برای اهل ايمان 145
تفسير سوره حشر ( 1 ) 148
خيانت يهود و مجازات آنان توسط مسلمين 149
لزوم رعايت عدالت در مبارزه با دشمن 150
مساله " تترس " در فقه 152
ترجيح دادن حكم عقل بر حكم عاطفه 153
تفاوت غنيمت با " فی " 156
سخن پيغمبر اكرم صلی الله عليه و سلم درباره حكمت و علم 157
معنی داشتن حق انسان مبتنی بر اصل علت غايی است 159
پول و ثروت بايد در ميان همه طبقات گردش كند 162
ايثار " انصار " 164
دو نظريه افراطی و تفريطی درباره گذشتگان 167
تفسير سوره حشر ( 2 ) 168
تقوا يا خود نگهداری 169
داوری پيامبر ميان زورآزمايان 170
" تقوا " در نهج البلاغه 171
درجات تقوا 172
دقت در پيش فرستاده‏ها 173
سخن اما علی عليه السلام در مورد خانه دينا و آخرت و پيش فرستاده‏ انسان 174
تقوای قبل از عمل و تقوای بعد از عمل 175
خود فراموشی ، صفت فاسقان 177
تشبيه مولوی 179
تفسير سوره حشر ( 3 ) 183
ضمير " هو " درباره خداوند 184
غيب نسبی و غيب مطلق 187
پيامبران آمده‏اند تا در ما ايمان به حقايق نديدنی به وجود آورند 189
اسماء پروردگار به معنی نامگذاری نيست 190
رحمت عام و رحمت خاص 193
تعبير " استدراج " در قرآن 196
فرق " مالك " و " ملك " 197
قدوسيت پروردگار 199
تفسير سوره حشر ( 4 ) 201
اسماء الهی 202
داستان ابن الجوزی 203
اسماء خداوند در دعای كميل 206
توقيفی بودن يا نبودن اسماء الله 206
سخن امام باقر عليه السلام 207
صفت " سلام " درباره خداوند 209
خداوند به جه معنا " مؤمن " است ؟ 210
مهيمن بودن خداوند 211
عدم تسلط شيطان بر بندگان مخلص 212
معنی كلمه " عزيز " 213
معنی كلمه " جبار " 214
تكبر در ذات پروردگار صفت كمال است 216
تكبر بالحق ( تكبر مطلوب ) 216
سخن بوعلی سينا در اشارات 217
" خالف " ، " باری " ، " مصور " ، صفات فعل پروردگار 217
توأم بودن عزت و حكمت به طور مطلق در خداوند 220
تفسير سوره ممتحنه ( 1 ) 221
شأن نزول 222
فرق اساسی اسلام با مسيحيت در موضوع ايمان و رابطه انسانها با يكديگر 224
هشدار قرآن به مسلمانان درباره حسن ظن به كفار 226
ايراد عده‏ای از روشنفكران به سعدی و پاسخ به آن 227
لزوم عدم شركت دادن غير مسلمان در اسرار جامعه مسلمان 228
لازمه مجاهد در راه خدا بودن بريدن پيوند با دشمنان است 230
فرصت طلبی دشمنان 231
دوستی خدا و رابطه آن با محبوبهای ديگر 233
قطع رابطه خويشاوندی در قيامت 234
كلمه " اسوه " 235
اسوه بودن ابراهيم عليه السلام در تبری جستن از دشمنان 236
كلمه " لا اله الا الله " جمع ميان نفی و اثبات 237
حديث پيغمبر اكرم صلی الله عليه و سلم 239
تفسير سوره ممتحنه ( 2 ) 242
ازدواج ابتدايی مسلمان با غير مسلمان 243
اختلاف فقه شيعه با فقه اهل تسنن در اين مساله 244
قرارداد صلح حديبيه در مورد سلب حق استرداد مرتدين از مسلمانان 245
آزمون زنانی كه اظهار اسلام كردند 246
يك مسأله مالی ( مهر ) 247
فلسفه عدم جواز ازدواج دائم با اهل كتاب در فقه شيعه 248
حديث پيغمبر صلی الله عليه و سلم 250
علل آزمايش ايمان زنان 251
پرداخت " مهر " از بيت المال در صورت لزوم 253
بيعت با پيغمبر صلی الله عليه و سلم بعد از فتح مكه 254
بيعت زنان و شرايط آن 255
مسأله ولاء كفار ، خصوصا يهود 258

جهت مطالعه کتاب لینک زیر را کلیک کنید :

http://www.aviny.com/library/motahari/Books/14/index.htm

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .