ویژگی های نبی

خداپرستي ابراهيم(ع)

در زماني كه همه مردم بت و خورشيد و غيره را مي پرستند، چطور حضرت ابراهيم خداي حقيقي را كه ديده نمي شود را يافت، آيا خدا به او نظر ويژه داشت و آيا به او وحي شد؟

اولا اينكه در چنان جوي ، كسي باشد كه بت پرست نباشد و تحت تاثير جو حاكم بر جامعه نباشد، اختصاص به حضرت ابراهيم ندارد و مردان مردي پيدا مي شدند كه با رجوع به فطرت خدا شناسي خود و با تعقل در خود وجهان اطراف خود، حقيقت را مي يافتند. از جمله اينان، شخصي است كه قضيه اش در قرآن كريم اينچين آمده:
«وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى‏ قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ »(يس/20) و از دورترين نقطه شهر مردى شتابان آمد و گفت هان اى مردم!