ویژگی های نبی

پذيرش معجزه

برخي معجزات معصومين(ص) مثل شق القمر و نداشتن سايه (در مورد پيامبر-ص-) يا نوشاندن آب يا شير به مردم با دست -انگشت- (در خصوص برخي معصومين-ع-) را نمي توانم باور كنم! اينگار وجود خداوند، پذيرفتنش آسان تر است. علت چيست؟ چاره كدام است؟


1.

علم حضرت يعقوب(ع)

مگر حضرت يعقوب(ع) پيغمبر خدا نبود و پيامبر هم ولايت تکويني دارد پس چرا ايشان از وضعيت حضرت يوسف(ع) خبردار نبودند؟

معناي لغوي غيب
«غَيب» در زبان عرب به معناي چيز ناپيدا و نهاني است (در واقع، كاربرد «غيب» در معناي مورد اشاره، از قبيل استعمال مصدر به معناي اسم فاعل است. ر.ك: راغب اصفهاني، حسين، مفردات القرآن، ص 373؛ تفسير ابوالفتوح رازي، ج 1، ص 60) و در برابر «شهادت» به كار مي رود. از اين رو، كساني را كه در جمعي حضور ندارند، «غايب» مي گويند؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) در غدير خم فرمود: «الا فليبلغ الشاهد الغائب؛ كساني كه در اين جا حاضرند، سخن مرا به ديگران برسانند كه غايبند».

علم لدني پيامبران(ع)

توضيح کامل و جامع درباره علم الهي پيامبران و مفاهيم مربوط به آن.


معناي لغوي غيب
«غَيب» در زبان عرب به معناي چيز ناپيدا و نهاني است (در واقع، كاربرد «غيب» در معناي مورد اشاره، از قبيل استعمال مصدر به معناي اسم فاعل است. ر.ك: راغب اصفهاني، حسين، مفردات القرآن، ص 373؛ تفسير ابوالفتوح رازي، ج 1، ص 60) و در برابر «شهادت» به كار مي رود. از اين رو، كساني را كه در جمعي حضور ندارند، «غايب» مي گويند؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) در غدير خم فرمود: «الا فليبلغ الشاهد الغائب؛ كساني كه در اين جا حاضرند، سخن مرا به ديگران برسانند كه غايبند».

پيامبر زن

آيا پيامبران زن هم بوده‌اند و اگر نه چرا؟

1. نه از نصوص ديني و نه از گزاراشات تاريخي هيچ شاهدي بر اينکه زني ، نبي به معني خاصّ آن بوده باشد در دست نيست.
2. اقسام نبوّت و جايگاه زنان نسبت به اين اقسام.
بين علما و بخصوص عرفا براي نبوّت دو اصطلاح است که عبارتند از نبوّت تشريعي و نبوّت اِنبائي ؛ خود انبياء تشريعي نيز دو دسته اند. برخي صاحب شريعتند که آنها را انبياء الوالعزم مي نامند و برخي ديگر مبلّغ و تکميل کننده ي شريعتصاحب شريعت مي باشند.اين دو گونه از نبوّت ، همان اصطلاح خاصّ و معروف نبوّت است که در قرآن کريم و روايات اهل بيت(ع) استعمال شده است.

زن و مقام نبوت

چرا زنان نبوت ندارند و يا چرا خداوند پيغمبر زن را نازل نکرد و اگر نازل کرد چرا هميشه همراه با پيغمبر مرد بوده است؟

1. نه از نصوص دینی و نه از گزاراشات تاریخی هیچ شاهدی بر اینکه زنی ، نبی به معنی خاصّ آن بوده باشد در دست نیست ؛ لذا قسمت آخر سوال موضوعاً منتفی است.
2. اقسام نبوّت و جایگاه زنان نسبت به این اقسام.
بین علما و بخصوص عرفا برای نبوّت دو اصطلاح است که عبارتند از نبوّت تشریعی و نبوّت اِنبائی ؛ خود انبیاء تشریعی نیز دو دسته اند. برخی صاحب شریعتند که آنها را انبیاء الوالعزم می نامند و برخی دیگر مبلّغ و تکمیل کننده ی شریعتصاحب شریعت می باشند.این دو گونه از نبوّت ، همان اصطلاح خاصّ و معروف نبوّت است که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) استعمال شده است.