وحی شناسی

تحريف كتب آسماني و تبعيت از پيامبر

در اينکه همه انبياي الهي هدفي خاص داشته اند، جاي هيچ شک و شبهه اي نيست. اما سؤال اين است که چرا امروزه خبري از تورات و انجيل و زبور و ... نيست و همه مسلمانان ملزم به پيروي از قرآن کريم هستند؟ مگر دستوراتي که در قرآن آمده همان دستورات تورات و انجيل و زبور و ... نيست؟ اصلا چه لزومي دارد که من مسلمان ايراني از يک پيامبري تبعيت کنم که اولا از اعراب بوده و ثانيا کتابي را که آورده به زبان است که غيرقابل فهم براي من است؟

1. به نظر می رسد علّت عمده ی نابودی کامل یا تحریف کتب آسمانی سابق سه امر بوده است. اوّل دستکاری شدن این کتبها از سوی دشمنان یا افراد دنیا طلبِ به ظاهر عالم و دیندار یا برخی مومنان نادان. دوم نبود امکانات کافی برای نشر وسیع این کتب. چرا که در زمانهای سابق ، افراد با سواد بسیار اندک و نسخه برداری کتب نیز کار بس دشواری بوده است. سوم سهل انگاری دینداران در حفظ کتب دینی و نبود انگیزه ی کافی در آنان برای حفظ این کتب.
امّا این عوامل در زمان نزول قرآن کریم ، به قوّت سابق وجود نداشتند. چون اوّلاً مسلمین صاحب قدرت بودند لذا دشمنان جرأت تحریف قرآن را نداشتند.

تبيين قرآن بعد از پيامبر

وظيفه تعليم و تبيين قرآن کريم پس از پيامبر بر عهده چه کساني است؟

خاتميت يا انقطاع وحى تشريعى‏
همه مسلمانان‏, يكدست و يكدل خاتميت پيامبر گرامي… را از ضروريات اسلام شمرده و آن را اصل استوار و خلل‌ناپذير تلقى كرده‏اند و هر نوع تأويل و تحريف را در آيه خاتميت مردود شمرده و به آن ارجى ننهاده‏اند.

قرآن اعجاز است يا جادو؟

سؤالم در مورد شبهه ای است که در مورد قرآن برايم ايجاد شده! چه فرقی بين اين اعجاز و جادو وجود دارد؟ چه تفاوتی بين پيشگويی های آن و مثلا نوسترآداموس يا يک رمال وجود دارد؟ گفته اند قرآن تحدی دارد. ممکنست يک ذهن خرده گير مانند من بگويد شايد به جادوی خود مطمئن بوده و يا آن را به نفر بعدی ياد نداده است؟ شايد به علومی در قرآن اشاره کنيد که بعد از ها کشف شده مثل قانون جاذبه زمين، می توان در جواب باز هم به پيشگوئی اشاره کرد؟

مميزات اعجاز و سحر, چه سحر را واقع نما بنگاريم و چه داراي واقعيت، در ظاهر و خيال مشاهده کنندگان امري واقعي است و بايد آن را با اتکا به خواص و مميزات از معجزه تشخيص داد تا موجب التباس آن دو نگردد. با تأمل در حقيقت اعجاز و سحر مي توان مميزات و خوارق ذيل را براي تشخيص آن دو ذکر کرد که عبارتند از:
الف) عدم تحدي سحر: معجزه با ادعاي نبوت و تحدي است که سحر فاقد آن است. در صورت ادعاي نبوت و تحدي ساحر، با اتکا به مميزات ديگر مي توان کذب بود آن را نشان داد.

وجوه اعجاز قرآن

يکي از ادعاهاي قرآن اين است که اين کتاب در زيبايي و فصاحت و بلاغت نظير ندارد و فوق العاده است و اين جزئي از معجزات اسلام است . اين چه معجزه اي است که فقط عرب زبانان آن را درک مي کنند و مخصوص اعراب نازل شده است ؟ مگر دين براي بشريت نازل نشده پس چرا معجزه اش مخصوص اعراب است ؟

در رابطه با اين مسال بايد توجه داشت که قرآن معجزه‏اى چند وجهي است؛ و با اعجاز خود تمام انديشمندان و فرزانگان بشرى را، به تحدى و چالش فراخوانده است. بعضى از جنبه‏هاى اعجاز قرآن عبارت است از: