معرفت شناسی

تكامل علمي انسان

با توجه به اينکه علم انسان هر روز در حال پيشرفت است و دانشمندان به وسيله سلول هاي بنيادي گوسفند شبيه سازي شده را به وجود آوردند و يا در مؤسسه رويان و يا دانشمندان کشورهاي خارجي توانسته اند بعضي از عضوهاي بدن انسان را شبيه سازي کنند اگر دانشمندان روزي بتوانند انسان شبيه سازي شده را به وجود آورند (انساني که برترين مخلوقات خداوند است) آيا ممکن است روزي برسد که علم انسان آن قدر پيشرفت کند که به سطح علم خدا برسد و بر آن احاطه و برتري يابد يا خير؟ آيا انسان روزي مي تواند به علم و قدرت خدا احاطه پيدا کند يا اينکه علم خدا آن قدر بالاتر و برتر و در حد بي نهايت است که انسان نمي تواند به آن دست يابد؟

انسان هیچگاه خالق چیزی نیست درمهندسی ژنتیک انسان چیزی را خلق نمی کند؛ بلکه انسان قوانین خلقت را کشف می کند وآنگاه زمینه را فراهم می کند تا قوانین خلقت چیزی را که انسان می خواهد پدید آورند؛ و قوانین خلقت با اذن خدا عمل می کنند . هیچ فرقی بین یک موجود به دست آمده از مهندسی ژنتیک با یک موجود زاده شده از مادر وجود ندارد ؛ هر دو مخلوق خدا هستند . انسان می داند که از آمیزش نر وماده موجود زنده ای پدید می آید لذا دو حیوان را آمیزش می دهد تا بچه ای به دنیا بیاید آیا معنی این کار خلق کردن است . آیا پدر و مادرند که بچه را خلق می کنند . آیا ما هستیم که گندم را می رویانیم .

شناخت طولي و عرضي

مقصود از شناخت طولي و عرضي چيست و چه تفاوتي با هم دارند؟

شناخت یا علم از نظر یقین آوری دارای مراتبی است . برخی از درجات شناخت (علم ) تنها مفید ظنّ است ؛ که البته خود ظنّ هم دارای درجاتی است کمترین حدّ علم ظنی یک درجه از شک بالاتر است .

علم لدني

علم لدني چيست و آيا مختص ائمه معصومين(ع) باشد يا انبيا هم دارا بودند؟

علم لدنى علمى است كه بنده از خدا آموزد بدون واسطه بشر يا ملك يعني، علمي كه بدون استاد و تعليم و تعلّم، خداوند به افراد عنايت مي كند؛ مانند علم پيامبران و ائمه(ع) و بعضي از اوليا مثل علم زبان حيوانات كه خداوند به حضرت سليمان عطا فرمود و اين اصطلاح مأخوذ در قرآن است كه فرمود «و علمناه من لدنّا علما » ؛ (كهف، آيه 65). كه اهل قرب را به تعليم الهى و تفهيم ربانى معلوم و مفهوم شود نه به دلايل عقلى و شواهد نقلى. بنابراين مي توان گفت در علم لدنّى، هيچ واسطه‏اى ميان متعلّم و معلّم نيست. «لدن»؛ يعنى، نزد و حضور. اگر علمى با وساطت، حاصل شود، علم لدنى نخواهد بود.

موانع وآفت‌هاي شناخت

آفات و موانع شناخت را بررسي کنيد؟

از آنجاکه شناخت و معرفت داراي مراتب گوناگوني است مانند شناخت حسي ،خيالي ،عقلي ، شهودي ؛شايسته بود منظور خود را از شناخت دقيقا مشخص مي کرديد تا بتوان به آن بهتر پاسخ داد.
به طور کلي در قرآن کريم وسخنان معصومين (ع) به پاره اي از آفات وموانع شناخت اشاره شده که به آنها اشاره ميشود:
قرآن كريم به تفصيل در باب شناخت و اركان آن يعني معلوم ، علم ، عالم وهمچنين در باره شرايط، وسايل ، ابزار، موانع و حجاب هاي شناخت سخن گفته است . .

گستره علم عارف

آيا انسان عارف همه علوم را درک مي کند؟


در عرفان نظری مطرح شده که هیچ کس خارج از حیطه وجود خویش نمی تواند چیزی را ادراک نماید ؛ توضیح مطلب این که از نظر عرفا انسان موجودیست دارای مراتب. پایین ترین مرتبه وجودی انسان ، وجود مادّی اوست ؛ و بالاتر از آن وجود ملکوتی اوست ؛ و بالاتر از آن وجود جبروتی او ؛ و بالاتر از وجود جبروتی شخص ، وجود عرشی اوست ؛ و وجود عرشی هر شخصی ، مظهر یک یا چند اسم از اسماء الهی است .