معرفت شناسی

شناخت حضوري

شناخت حضوري، چگونه شناختي است؟ (در مباحث معرفت نفس)


شناخت بر دو گونه است ؛ حصولی و حضوری. شناخت حصولی ، شناخت مفهومی است. يعني مفهوم و صورتي از معلوم نزد عالِم حاصل مي گردد ؛ و عالِم به وسيله صورت ذهني به بيرون از خود ، آگاه مي شود. به عبارت دیگر علم حصولی ، علم با واسطه است ؛ یعنی در علم حصولي بين عالِم و معلوم ، صورت ذهني واسطه می شود.ولی خود مفهوم و صورت ذهنی ، بدون واسطه در نزد عالِم حاضر است. لذا در علم حصولی مفهوم یا صورت ذهنی را «معلوم بالذات» و معلوم خارجی را که به واسطه مفهوم و صورت ذهنی شناخته می شود ، «معلوم بالعرض» می نامند.

دلايل منكران خداوند

دلايل کساني که منکر وجود خدا هستند چيست؟

اساسا دلیلی بر عدم خداوند اقامه نشده است و عمده اشكالات منكران در طول تاریخ در پذیرش ادله اثبات وجود خدا بوده است . البته در قرون اخیر در جهان غرب برخی كوشیده اند بر اساس مبانی خود دلايلی را بر عدم وجود خدا اقامه كنند که همه آنها باطل و غيرمنطقي است. مثلا برخي گفته اند هر چيزي که وجود دارد قابل تجربه است و خدا قابل تجربه نيست بنابراين وجود ندارد. اشکال اين استدلال در اين است که وجود را به معني امر مادي گرفته است. برخي ديگر گفته اند هر چيزي علتي دارد،‌ پس اگر خدا وجود دارد، پس او نيز علتي دارد؛ و اگر او علت داشته باشد ديگر خدا نخواهد بود.

معيار حق

آيا اکثريت مي تواند معيار حق باشد؟

نظام اسلامـي بر سه پايه استـوار است: رهبـري (امامت و حكـومت), قـانـون (احكام اسلامـي) و امت. امت, يعنـي عمـوم مـردم مسلمان, تكيه گاه حكـومت اسلامـي و وسيله تحقق احكام اجتماعي اسلام هستند. ((مردم)) در نظام اسلامـي اهميت و حقـوق زيادي دارنـد. حق مـردم بـرحكـومت از نظر فقهي و اخلاقـي يكـي از بزرگتـريـن حقها شمرده مـي شـود.
به رهبـران تـوصيه شـده است كه هميشه درميان ملت و در خـدمت آنان ـ خصـوصا مستضعفيـن ـ باشند. زندگـي خـود را با سطح زندگـي اكثـر مـردم تطبيق دهنـد.

شناخت عقل

راه شناخت بيشتر عقل چيست؟ چطور از آن بيشتر استفاده نماييم؟

واژه «عقل» نيز مشترک لفظي بين معاني گوناگون است:
الف)عقل ابزاري: عقل حسابگر و دور انديش و ابزاري همان عقلي است که چرخ فعاليت هاي روزمره انسان را به حرکت در مي آورد. به بيان ديگر, عقل ابزاري همان؛ عقل معاش, عقل مديريت, عقل حساب و کتاب, عقل موفقيت در امور زندگي است. براساس اين نگرش - نگاه پراگماتيسي به عقل- عقل ابزار وخادم تمايلات و رغبت هاي انسان براي تحصيل زندگي شاد, لذت بخش و مرفه است. عقل در اين رويکرد, به خدمت گرفته شده تا بهترين منفعت, سود شخصي و لذت و رفاه را براي انسان تامين کند.

محفوظات انسان در برزخ

آيا محفوظات ما مثل اين علوم رياضي، فيزيک ... به همين صورتي که در مغزمان اندوخته ايم با ما در عالم ديگر همراه خواهند بود؟ به عبارتي آيا در روح ما نيز حک و ثبت مي شوند و در برزخ و قيامت و بهشت يا جهنم(نستجير بالله) ما آنها را بلديم کما اينکه اينجا بلديم؟ يا اينکه با هدم مغز در قبر اصلاً پاک مي شوند يا تغييراتي خواهند داشت و به کار خواهند آمد؟

همانطور كه مي دانيد انسان موجودي است دو بعدي ، يعني داراي جسم و روح است. آنچه در زمان مرگ براي انسان روي مي دهد اين است كه روح وي اين قالب مادي خود را رها مي كند و با قالبي برزخي وارد عالم برزخ و سراي ديگر مي گردد.