معاد شناسی

اثبات معاد

من کاملا به خدا اعتقاد دارم اما هنوز جهان آخرت برام جا نيفتاده. مهمه که جهان آخرت حوري داشته باشه يا نهرهاي مثل عسل يا درختان پر ميوه يا اگر قراره که ما رو مجازات کنند ديگه ترس از مجازات نبايد باشه. چون ما که ديگه نمي ميريم پس تحمل مي کنيم يه جوري نور جهان آخرت را تو من زنده کنيد. آيه 22 سوره نحل رو هم مي دونم اما من اونطوري نيستم.

بحث کیفیّت بهشت و جهنّم آخرتی و چگونگی موجودات آن فرع بر وجود عالم آخرت است. لذا دلایل وجود عالم آخرت نیز جدا از دلایل اثبات کننده کیفیّت موجودات عالم آخرت است.
اکثر براهین وجود عالم آخرت در حقیقت مبتنی بر شناخت خدا و صفات او هستند. یعنی اعتقاد به وجود عالم آخرت لازمه اعتقاد به خدا و صفات اوست. برای نمونه گفته می شود:
خدا حکیم است ؛ و حکیم کار لغو و بیهوده نمی کند. و کار لغو و غیر حکیمانه آن است که یا غایت نداشته باشد یا غایت آن بهترین غایت ممکن نباشد. لذا خدا که حکیم است محال است کاری انجام دهد که غایت نداشته باشد یا غایت آن بهترین غایت ممکن نباشد.

معناي آخرت واثبات معاد

آخرت چيست؟ چگونه بفهميم که واقعا وجود دارد؟

منظور از آخرت عالم حيات پس از مرگ و ماوراي اين جهان گذران است. اعتقاد به عالم آخرت و به تعبيري معاد و اينکه انسان تا چه هنگام وجود خواهد داشت مسئله اي است که قدمت آن به اندازه تاريخ انديشه بشري است و با بررسي متفکران پيش از اسلام و يا حتي پيش از مسيحيت انسان به اين مسئله پي مي برد که يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي بشر بوده و هست. در خصوص اثبات معاد دو مسئله را بايد مورد توجه قرار داد:
1.

دلیل معاد جسماني و روحاني

آيا معاد جسماني و روحاني است ؟دليل عقلي دارد يا خير؟


مراد از معاد جسمانی در نزد متکلمین معاصر و حکما ي صدرايي، معاد جسماني - روحانی است ؛ یعنی اكثر علماي شيعه اعتقادشان بر این است که معاد عبارت است ازجمع روح -بدن در آخرت . اين عقيده را از آن جهت معاد جسماني مي گويند كه در مقابل معاد صرفا روحاني مطرح شده است که برخی از فلاسفه سابق به آن عقیده داشتند.
معتقدین به معاد جسمانی نيز به لحاظ تفاوت ديدگاهي كه در معني جسم و بدن دارند به دو دسته تقسیم می شوند :
1. كساني كه معتقدند بدن اخروي ، بدن مادي و از جنس همين مواد دنيا خواهد بود. قائلین این قول اکثر متکلمین شیعه هستند.
2.

معاد در ادیان دیگر

بعضي از شاخه هاي دين مسيح برزخ را قبول ندارند، آيا همه پيروان اديان يهود و مسيح معاد را قبول دارند؟ آيا در آخرت ديني غير از اسلام پذيرفته مي شود؟

1. اعتقاد به بقاء روح از قدیم در بین اقوام گوناگون وجود داشته است ؛ و اقوام گوناگون بشری به نوعی به سعادت و شقاوت بعد از مرگ معتقد بوده اند ؛ و البته برخی گروهها نیز با صراحت بقاء بعد از مرگ را منکر شده اند. ولی معاد به معنی خاصّ آن ، یعنی برخاستن مردگان از قبور برای حسابرسی اعمال ،تنها در برخی ادیان به وضوح دیده می شود ؛ ولی تعریف معاد در همه آنها یکسان نیست ــ در ادامه به این ادیان و نحوه اعتقاد آنها به معاد پرداخته خواهد شد.

معاد جسماني

روح سلول ما چه گناهي مرتکب شده که بايد در روز قيامت جور گناهان ما را بکشد؟ حال آنکه اين سلول با يک پيوند مي تواند متعلق به بدن يک انسان خوب شود؟

تعبیر روح سلول تعبیری مجازی وغیر دقیق است . در انسان بیش از یک روح وجود ندارد هر چند همه سلولهای بدن دارای حیات نباتی هستند،بنابراین انسان - كه مجموعه‏اى از روح و جسم است - مجموعا محشور خواهد شد و اين طور نيست كه روح تنها محشور و مؤاخذ گردد و انسان در قيامت، روح بدون جسم باشد. همچنين درست است كه حقيقت انسان روح و نفس او؛ يعنى،جنبه‏هاى تجردى او است و نه حيثيت مادى او؛ ولى در عين حال اين نكته بسيار مهم را نبايد فراموش كرد كه انسان، در هر صورت، تركيبى از جسم و روح است و تركيب او هم، يك تركيب اعتبارى (مانند تركيب نخود و لوبيا) نيست كه هر يك وجود مستقلّى داشته باشند.