معاد شناسی

اهميت معاد در قرآن

اهتمام قرآن به موضوع معاد را شرح دهيد ؟

بـيش از ثلث آيات قرآن ارتباط با زندگي ابدي دارد : در يك دسته از آيات بر لزوم ايمان به آخرت تاكيد شده ( و بالاخره هم يوقنون ) ( بقره / 4 ) و در دسته ديگرپي آمدهاي انكار آن گوشزد شده ( و ان الـذيـن لا يومنون بالاخره اعتدنا لهم عذابااليما ) ( اسراء / 10 ) , ( بل الذين لا يومنون بالاخره فـي الـعـذاب و الـضـلال الـبـعيد ) ( سبا / 8 )و ان الذين لا يومنون بالاخره عن الصراط لناكبون ( مومنون / 74 ) و غيره .

شبهه آكل و ماكول در معاد

مي دانيم كه بدن انسان پس از مرگ پوسيده مي شود و ممكن است از مواد بدن يك فرد تبديل به خاك شده و سپس وارد چرخه گياهي شود و بعد از آن در بدن فرد ديگري وارد شود. يا به طريق ديگري امكان دارد چنين اتفاقي رخ دهد. حال سؤال اين است كه موقع معاد اين ماده واحدي كه در بدن دو نفر وجود داشته چه سرنوشتي خواهد داشت و بدن كداميك را خواهد ساخت؟ و كمبود بدن نفر ديگر چگونه جبران مي شود؟ همانطور كه ما اعتقاد داريم كه همان بدني كه گناه كرده بايد تاوان پس دهد؟ البته تقاضا دارم پاسخ من را خيلي ساده بدهيد.

عقيده صحيح در مورد معاد آن است كه آن هم روحاني و هم جسماني است .در اين ميان نظرات ديگري نيز وجود دارد .هم چنين در كيفيت معاد جسماني نيز اختلاف نظر وجود دارد.
مرحوم علامه مجلسى مى‏گويد: معاد جسمانى از امورى است كه همه صاحبان اديان در آن اتفاق نظر دارند و از ضروريات دين محسوب مى‏شود و منكران آن از زمره مسلمين خارجند، آيات كريمه قرآن در اين زمينه صراحت دارد و قابل تأويل نيست و اخبار در اين زمينه متواتر است و قابل انكار نمى‏باشد.(1)

جسم حجاب ظلماني و معادجسماني

مگر نه اينکه جسم حجاب ظلمانيست پس چرا در معاد که حجاب ها کنار مي رود جسم نيز حضور و دخالت دارد؟

آياتي که بيانگر معاد (جسماني- روحاني) هستند بر دو دسته اند:
الف. آياتي که در مقام بيان پاداش و کيفر اعمال هستند که لازمه آن تحقق معاد است و الا وعده به پاداش و جزاء وعده اي کاذب خواهد بود. تعداد اين آيات 1261 آيه است که مي توان به دو سه مورد اشاره کرد:
سوره آل عمران آيه 4:
كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى‏ترديد عذابى سخت‏خواهند داشت و خداوند شكست‏ناپذير و صاحب‏انتقام است
سوره انعام آيه 70:
فريفته شدگان به زندگي دنيا ... گرفتار اعمالي شده اند که خود انجام داده اند؛ نوشابه اي از آب سوزان براي آنهاست و عذاب دردناکي به خاطر اينکه کفر مي ورزيدند
سوره هود آيه 108:

علت انكار معاد

علت سرسختى مردم در برابر پذيرفتن معاد را توضيح دهيد ؟

علت سرسختي مردم را مي توان در دو عامل خلاصه كرد : يكي عامل مشترك در انكار هرامر غيبي و نامحسوس , و ديگري عامل مختص به موضوع معاد , يعني ميل به بي بندوباري و عدم مسئوليت . زيـرا هـمـان گـونـه كـه اشـاره شـد , اعتقاد به قيامت وحساب پشتوانه نيرومندي براي احساس مسئوليت و پذيرش محدوديتهاي رفتاري , وخودداري از ظلم و ستم و تجاوز و فساد و گناه است و با انكار معاد و روز جزاءراه براي هوسرانيها و شهوت پرستيها و خودمحوريها باز مي شود .

اصحاب كهف ومساله معاد

از داستان اصحاب كهف چه نكته اى مربوط به مساله معاد استفاده مى شود ؟

قرآن كريم پس از ذكر داستان اصحاب كهف مي فرمايد : و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد اللّه حـق و ان الـسـاعه آتيه لا ريب فيها ... ( كهف / 21 ) بدينسان مردم را بر ايشان ( اصحاب كهف ) آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده الهي راست است و قيامت خواهد آمد و جاي شكي در آن نيست .