معاد شناسی

معاد و هدف زندگى‏

چگونه اعتقاد به معاد با هدف از زندگى در دنيا ارتباط دارد؟
Donya.jpg

در پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به چند نكته توجّه كرد:

تلقی انسان ها از سرنوشت خود

از ديدگاه قرآن، انسان‏ها چه تلقّى‏اى از فرجام خود دارند؟
Ensan02.jpg در يك نگاه كلّى، قرآن انسان‏ها را نسبت به آخرت دو دسته مى‏كند:
دسته‏اى از مردم، زندگى دنيا را دوست داشته و به وراى آن توجّهى ندارند و در حقيقت فرجام زندگى خود را در همين دنيا جست‏وجو كرده، خواستار عاقبت دنيوى‏اند...
در مقابل، كسانى هستند كه طالب آخرت‏اند و ايمان دارند كه پس از زندگى دنيايى، حياتى ارزشمند و جاودانه وجود دارد و از اين رو براى دستيابى به آن سعادت برين، در حدّ خود تلاش مى‏كنند...

فوايد فرجام‏انديشى

فوايد فرجام‏انديشى چيست؟
Maad02.jpg «فرجام انديشى»، فايده‏هاى متعددى دارد كه شمارش و شرح تفصيلى آن، در اين نوشتار نمى‏گنجد، از اين رو تنها به بعضى از فوايد آن اشاره مى‏شود...

ضرورت فرجام شناسی

«فرجام انديشى» چه ضرورتى دارد؟

Maad01.jpg انسان به عنوان موجودى از موجودات هستى، به طور دائم در حال حركت و تكاپو است و رو به مقصد دارد؛ چرا كه در هر كارى يك «براى» دارد. چرا درس مى‏خوانى؟ براى اينكه دانا و توانا بشوم؛ چرا كار مى‏كنى؟

معاد جسمانی

آیا فردای قیامت ، معاد به نحو جسمانی است یا روحانی ؟ توضیح دهید .

پاسخ : قبل از پاسخ دادن به این سئوال باید نکاتی چند را مدّ نظر داشت؛
نکتۀ اوّل : اینکه تمام حقیقت شیء به صورت و کمال اخیر شیء بستگی دارد نه به مادۀ آن . بنابراین تمام حقیقت انسان به نفس ناطقه و عاقله اوست و بدن که ماده وی به شمار آید طفیل و نازله ان حقیقت است .
ماده در اصطلاح فلسفی حیثیت قوه شیء را گویند نسبت به کمال آتی .