عالم برزخ

تناسخ ارواح

آيا حيات دوباره از ديدگاه اسلام تعريف خاص تري به عنوان وجود نشئه دارد؟ يعني فرصت دوباره براي يک روح براي بازگشتن به دنيا در قالب ديگر؟ اگه ريشه ندارد مرجع اين تفکر از کجاست؟


يكي از اصول اساسي اسلام اعتقاد به معاد است. اسلام حيات پس از مرگ را استمرار اين زندگي مي داند و مرگ را پلي مي داند كه انسان را از اين دنيا به سراي آخرت مي رساند. در اين دين حيات دوباره به معناي بازگشت به زندگي دنيايي وجود ندارد. چنين نظري را با نام تناسخ در انديشه هايي چون هندوئيزم و بوديزم و... ديده مي شود. تناسخ يعني اينكه : روح از بدني به بدن ديگر منتقل گردد. مسلمانان با اين نظريه به مخالفت برخاستند هر چند كه برخي از فرق اهل تسنن بدان باور دارند. به هر حال تناسخ با آيات وآموزه هاي اسلام در مورد معاد سازگاري ندارد.
تناسخ روح دو قسم است: يك.

رستاخيز كوچك

منظور از رستاخيز کوچک چيست؟

قيامت صغري تعبير ديگري از عالم برزخ است.برزخ به چيزي مي گويند كه بين دو چيز ديگر قرار گرفته و حائل شده باشد و همين معنا در فرهنگ لغات ديگر نيز آمده است (مقاييس , مجمع البحرين , التحقيق في لغات القرآن و...). بنابراين برزخ مانع و حد و مرز بين دو امر است . اما منظور از آن در اصطلاح شرع چيست ؟ در قرآن مجيد آمده است : ((و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون ; و پشت سر آنان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي شوند)), (موئمنون , آيه 100).

روح پس از مرگ

آيا روح آدم در آن دنيا برهنه است؟ لطفا بيشتر در اين مورد توضيح دهيد.

1. به کاربردن کلماتی چون « آن دنیا » و « آن جهان » در مورد عالم آخرت ، صحیح نیست. چرا « دنیا » اسم خاصّ عالم مادّه است. « جهان » نیز به معنی جهنده بوده اشاره به عالم مادّه است. چرا که در بین عوالم وجود تنها عالم مادّه است که دارای حرکت و جهش است.
2. از نظر حکمای اسلامی ، عالم خلق داراي سه مرتبه ی کلّي است که عبارتند از:عالم عقل ، عالم مثال و عالم طبيعت.
عالم عقل يا عالم مفارقات یا عالم جبروت ،‌ عالمي است مجرّد (رها) از مادّه و خواصّ مادّه.

آگاهي اموات

كسي كه از دنيا مي رود، آيا به اعمال افراد زنده علل الخصوص برادر يا خواهر يا پدر و مادر و غيره آگاه مي شود؟

بله؛ رواياتى بيانگر اين مطب‏اند كه ارواح، پس از مرگ، اهل و بستگان خود را مشاهده مى‏كنند و بعضي از اعمال انها را ( نه همه اعمال را) هر وقت خداوند اذن دهد مي بيند .مانند: كافي ج : 3 ص : 230 ، بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يَزُورُ أَهْلَهُ:

1- ...

عالم برزخ

آيا تقدم و تاخر در ورود به عالم برزخ ،در ميزان عذاب تاثيري دارد؟

در عالم برزخ زمان مطرح نيست و لذا كوتاهي يا طولاني بودن برخورداري از نعمت‏ها يا سختي‏ها معني ندارد. اما فراز و فرود در شدت يا ضعف نعمت‏ها و يا سختي‏ها در آن عالم محقق است. براي درك بهتر حقيقت عالم مثال بررسي چند و چون خواب و رؤيا بسيار مشكل‏گشا است. چرا كه در عالم خواب، روح با بدن برزخي و مثالي فعل و انفعالات خود را انجام مي‏دهد در حالي كه بدن جسماني ما بدون حركت در بستر قرار گرفته است.