عالم برزخ

تكامل در برزخ

. آيا در برزخ حركت و تكامل وجود دارد؟

اگرچه برزخ، فارغ از قوانين عالم ماده است و نوعى تجرد مثالى در آن جريان دارد. اما در آن حركت است كه از آن به تكامل برزخى تعبير مى‏شود؛ يعنى، مؤمنان در برزخ به مقصود و مقصد خود - ديدار خداوند متعال - نزديك‏تر مى‏شوند و حجاب‏ها از ديدگانشان برطرف مى‏گردد و موانع را پاره مى‏كنند و به تدريج شايستگى حضور و ديدار را پيدا مى‏كنند. و كافران به سوى مقصد و مقصود خود - دورى از خداوند و ورود به جايگاه دوزخى خود - نزديك‏تر مى‏شوند.

بدن برزخي

بدن برزخى چگونه است و از چه چيزى ساخته مى‏شود؟ آيا مادى است يا غير مادى و يا مابين اين دو؟ لطفاً توضيح دهيد.

بسيارى از حقايق هستى و خصوصاً حقايقى كه در ماوراء جهان طبيعت وجود دارد، براى ما مجهول است. البته اين ندانستن، بيشتر در كم و كيف و چگونگى آن حقايق است؛ ولى اصل آن حقايق را عقل و وحى در جاى خود اثبات كرده‏اند و ما نسبت به آن آگاهى داريم. البته علم ما به كنه و ماهيت آن حقايق بسيار محدود است؛ مگر براى عده كمى كه با سلوك عملى در همين دنيا به آن عوالم راه يافته باشند و علم اجمالى آنها به علم تفصيلى تبديل شده باشد.

بلاتكليفان برزخ

شنيدم پس از مرگ عده اي هستند که تا قيامت مدهوشند و يا خوابند و يا بر سر قبر خود مي نشينند و زاري مي کنند به خاطر مرگشان. درست است؟ اين عده چه کساني هستند که نه در بهشت برزخي نه در جهنم برزخي جاي ندارند؟ و اگر کسي ثوابش بيشتر از گناهش باشد و به لطف پروردگار به بهشت برزخي رود تکليف گناه هايي که کرده چيست؟ او که معصوم نبوده؟!

علامه طباطبايي مي فرمايند: پر واضح است که در بهشت قيامتي خوابي وجود ندارد . در بزرخ نيز با اين که از خواب هاي دنيوي سراغي نيست، با اين حال نسبت به قيامت همچون خواب است به بيداري ... به همين دليل است که طبق حديث امام علي(ع) در قبر براي ميّت مؤمن دري به بهشت باز مي شود و خطاب مي رسد که به آسودگي بخواب ؛ و براي غير مؤمن دري به جهنم باز مي شود و خطاب مي رسد که در بدترين شرايط بخواب ... و امام باقر(ع) فرمودند: « مرگ همان خوابي است که هر شب به سراغتان مي آيد با اين تفاوت که مدت آن طويل تر است و شخص از آن بيدار نخواهد شد مگر در روز قيامت».