مباحث فلسفی

اثبات علت مبقيه

چگونه مي توان اثبات كرد كه خدا علت مبقيه است؟ يعني بعد از اينكه اثبات كرديم خدا خالق ماست از كجا مي فهميم كه وجود ما لحظه به لحظه وابسته به خلقت مجدد اوست؟

بايد دانست اقتضاي ماده تكيه به غير است و تدبير و فراورده سازي آن با كمك ديگري است. بنابراين بر مبناي عرفان و حكمت موجودات نياز به فيض دايم دارند و به تجلي علم و قدرت خدا برپا هستند و عين ربط هستند. و بنا بر مبناي فلسفه، همه موجودات به طور با واسطه يا بي واسطه بايد به واجب الوجوب وصل باشند و معناي واجب الوجود آنست كه وجود او براي اصل وجود ممكن و بقاي آن هميشه واجب است. به ويژه بر اساس حكمت متعاليه و حركت جوهري كه هر موجودي نسبت به لحظه قبل از وجود جديدي مي يابد.
براي توضيح بيشتر به مطالب زير توجه كنيد:

برگشت فعليت به قوه و سقوط معنوي

برگشت فعليت به قوه محال است. با توجه به اين امر و با توجه به بحث «تبدل جوهري» مساله سقوط از کمالات در مورد برخي از بزرگان و همچنين حبط اعمال و يا تکفير سيئات را توضِيح دهيد.

اگر چه برگشت فعليت به قوه محال است. اما فساد و استحاله فعليت محال نيست. لذا در اثر بي احتياطي شكستگي اشياء مادي و لغزش كمالات معنوي بسيار اتفاق مي افتد. و اين همان معناي حبط اعمال است.
و در باره تكفير سيئات نيز بايد دانست هر عملي آثار دروني و بيروني دارد كه كاستي هاي به وجود آمده با فعليت جديد و ترسيم تازه قابل جبران است.
براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

واقعيت داشتن خرافه

شهيد مطهري در فطرت مي فرمايند انسان نمي تواند به چيزي که واقعيت ندارد واقعيت بدهد پس ايجاد خرافه چگونه توضيح مي دهيم؟

در اين باره گفتني است؛ پايبندي به خرافه, با واقعيت بخشي به خرافه متفاوت است. و خرافه به خودي خود از واقعيت به دور است اما چه بسا خرافه پرست و خرافه گرا, به واقعيتي معتقد باشد ولي تجسم آن واقعيت را در اين خرافه فرض كند. لذا نتيجه اي كه در زندگي خود به طور محسوس مي بينيد مربوط به آن اعتقاد واقعي اوست اگر چه خرافه واسطه اي دروغين باشد.

برهان آنسلم

لطفا درباره برهان وجودي آنسلم توضيح دهيد.

آنسلم(Anselm) در سال 1033 ميلادي(حدود قرن يازدهم) به دنيا آمد، اهميت وي در دو نكته مهم در طرز تفكر اوست:
الف) تقدم ايمان بر معرفت(fideism)
ب) استدلال ابتكاري درباره اثبات خدا( معروف به برهان وجودي آنسلم)

علت حقيقي ،علت هستي بخش

درباره توحيد اشکالاتي داشتم که به عرض مي رسانم؛ در مطالعه کتاب آموزش عقايد جناب مصباح يزدي به سؤالاتي بر خوردم که برايم قابل فهم نبود: "علت هستي بخش علتي است حقيقي، و از اين روي وجود او براي بقاء معلول ضرورت دارد ... " (ص 69 آموزش عقايد مصباح يزدي - شرکت چاپ و نشر بين الملل) سؤال: متأسفانه در اين کتاب اصلاً عنوان نشده که چرا علت هستي بخش را بايد علتي حقيقي دانست، فقط مستقلاً به توضيح علت حقيقي پرداخته شده و توضيح علت هستي بخش.

ابتدا بايد توضيحي پيرامون «ممکن بالذات» داده شود: