شرور

بلاهاي دنيا

چرا بايد تو اين دنيا سختي و بيماري و دعوا و کدورت بايد باشه مگه به حال خدا چه فرقي مي کنه چرا بايد بعضيا به آدم زور بگن و ... .

وجود بسياري از سختيها و مشکلات لازمه نظام علي و معلولي عالم است. اما مساله ظلم و زور و امثال آن ناشي از سوئ رفتار انسانها است و آن نيز ناشي از ترکيب وجودي انسان از غرايز حيواني و ادراکات متعالي و دارا بودن اختيار گزينش نيک و بد است . شايد گفته شود چرا خداوند انسان را اينگونه آفريد ؟ پاسخ آن روشن است . بدون اين امور اختيار از انسان سلب مي شود و بدون اختيار ديگر انسان انسان نخواهد بود .

آفرينش معلولان

آيا آفرينش افراد معلول كه دليل معلوليت آنها از نظر پزشكي وقوع حادثه اي براي جنين تشخيص داده شده، با اينكه مي گويند خدا در آفرينش آنها نقش دارد متناقض نيست؟ آيا خداوند در خلق افراد معلول يا كم توان (ذهني - جسمي) نقش دارد؟ چرا بايد زحمت و مشقت حمايت از اين افراد بر دوش افراد سالم بيفتد و انسان هايي كه سالم هستند از برخي حقوق رواني خود (نشاط و شادابي، نياز به حرف زدن و افزايش خلاقيت ها و مهارت هاي خود) و خيلي از موارد ديگر كه با وجود چنين فردي در يك خانواده به كلي از بين مي روند بگذرند و به قول معروف «بسوزند و بسازند»؟

درباره‏ى علت تفاوت‏ها در ميان افراد بشر و نيز پيدايش انسانهاى ناقص الخلقه و ارتباط آن با خداوند، بايد به نكات زير توجه كنيد:
1. خداوند، عالم هستى را بر اساس نظام علت و معلول (اسباب و مسببات) استوار كرده است. هيچ پديده‏اى بدون علت به وجود نمى‏آيد، هر آنچه در عالم هستى محقق مى‏شود ناشى از علت و سبب خاصى است. آتش علت سوزاندن است، پيدايش درخت ميوه معلول قرار گرفتن نهال درون خاك با شرايط و كيفيت خاص و آب و هواى مناسب و غيره است.

آفرينش بيماري

آيا بيماريها را خدا آفريد؟


ما در اينجا نه تنها در مورد بيماريها بلکه در مورد هر امر شري بحث و گفتگو مي نماييم تا مطلب بطور کامل روشن گردد.

فلسفه شرور

اگر خداوند خيرخواه مطلق است، چرا مانع پيشامدهاي ناگوار نمي شود؟

فلسفه سختيها ، مشکلات و بلاها
اين پرسش از مسائل مهم در حوزه دين پژوهي است که همواره ذهن متفکران ديني را به خود مشغول ساخته است که چرا تبعيض وجود دارد؟فناها ونيستي هابراي چيست ؟نقصها وکاستيها وآفات وبلاهاچرا وجود دارد؟وبطور کلي علت شرور(شرها)درعالم چيست؟
انديشمندان ديني پاسخهاي متعددي به اين پرسش يا پرسشها داده اند .

بلاهاي آسماني

آيا اين نزولات آسماني که مي بارد و در بعضي اوقات خساراتي به بار مي آورد، عذابي براي گناهان انسان است يا نه؟
هميشه بلاها و گرفتاريها ، بخاطر عذاب نمودن انسان ها صورت نمي گيرد بلكه گاه با هدف رشد و تكامل معنوي و روحي انسان ، گاه كفاره گناه ( كه با عذاب اقوام كه در قران امده است تفاوت دارد)انسان است .اما ان قسم كه به نوعي عذاب محسوب ميشود توضيح ان چنين است.
شر ناشي از آزادي انسان است خداوند به انسان,نعمت آزادي واختيار ارزاني داشته تا مراحل کمال وسعادت رابا اختيار طي کند.برخي آدميان,با اختيار خود,اعمال شرورانه اي انجام مي دهندکه لازمه اين اعمال ,رنج وعذاب ديگران است .بنابر اين شر در جهان از شرارت انسان حاصل مي شود وشرارت انسان نيز ناشي از آزادي واختيار او است .
بسياري از مصائب وبلاها کفاره گناهان