مباحث علمي

نقطه مقابل كعبه

نقطه مقابل كعبه در طرف ديگر كره زمين كجاست؟

نقطه مقابل كعبه، جزيزه تاهي تي (tahiti)در طول غربي 140،10 و عرض جنوبي 21،51 نزديك مجمع الجزاير پلينزي در ميان مجمع الجزاير تواموتو كه مستعمره فرانسه مي باشد قرار دارد.

علوم غريبه

اخیرا کتابی با عنوان «اسرار قاسمی» نوشته «ملاحسین کاشفی» به دست من رسیده است که در مورد علومی مانند ریمیا و کیمیا و سیمیا و غیره مطالبی نوشته است. پرسش من از شما این است که آیا چنین کارهایی که در این کتاب ذکر شده حقیقت دارد؟ توصیه شما درباره این علوم چیست؟

ما مطالب اين كتاب را نه تاييد ونه نفي ميكنيم اما ميگوييم بسياري از اين مباحث واقعيت دارد توصيه ما عدم پيگيري علوم غريبه است
توضيح بيشتر:
علوم غريبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغير و جفر كبير) خافيه، كيميا، ليميا،هيميا، سيميا، ريميا و علوم ديگر است كه شيخ بهايى اين علوم را در كتاب «كلّه سرّ» جمع كرده است كه هر حرفى اشاره به علمى دارد. توضيح اين علوم در جلد اول «الميزان» ، ص 246 نيز بيان شده است.
در يك تقسيم بندي علوم را به دو بخش تقسيم نموده اند علوم خفي (علوم غريبه) و علوم جلي (علوم مانند علوم نظري و تجربي) .خفي به معني پنهان و جلي به معني آشكار است.

وجود علوم غريبه

کتابهايي که در زمينه علوم غريبه نوشته شده اند آيا واقعيت دارند و آيا طلسم هايي که براي در اختيار گرفتن جن و ... ذکر شده اند واقعي هستند و در کل کتابهاي مناسبي براي مطالعه هستند يا نه؟

1. اصل وجود علوم غریبه واقعیّت دارد ولی مدّعیان دروغین آن بیشتر از مدّعیان راستین آن هستند. کتابهای نوشته شده در زمینه علوم غریبه هم دو گونه اند، برخی از آنها فاقد اعتبار و جعلی هستند ؛ که عدّه ای آنها را بافته و به برخی بزرگان نسبت داده اند ؛ ولی برخی دیگر واقعاً توسّط صاحب نظران این فنّ نوشته شده اند. لذا در این باب نمی توان به هر مدّعی علوم غریبه و به هر کتاب که در این زمینه نگاشته شده اعتماد نمود. برای تشخیص صحّت و سقم مطالب این کتابها و انتساب آنها به بزرگان این فنّ ، باید به افراد اهلّ فنّ ، که بین علما مشهورند ، مراجعه نمود.
2.