مباحث علمي

فيزيك و خداشناسي

اگر ميشه چند کتاب پيرامون رابطه خداشناسي با فيزيک را به من معرفي کنيد.

1- ماکس پلانک، فلسفه فيزيک، ترجمه محمد عترتي خسروشاهي، نشر بقعه، 1381
2- جي. اچ. جينز، فيزيک و فلسفه، ترجمه مهندس علي قلي بياني، انتشارات علمي و فرهنگي 1361
3- آلبرت انيشتاين، فيزيک و واقعيت، ترجمه محمد رضا خواجه پور، انتشارات خوارزمي، 1363
4- ماکس پلانک ، علم به کجا می رود ، ترجمه احمد آرام
5- ایزاک آسموف ، رهبر علم ، ترجمه احمد بیرشک

آموزه هاي ديني ما را به سمت خداوند دعوت مي كند، پي بردن به رموز خلقت نيز وسيله اي براي شناخت صفات خداوند است، صفاتي مانند عالم، حكيم، خالق، فياض و... از اين رو است كه مي توان همه موجودات خداوند را آيت ناميد.

فلسفه كعبه‏

در صورتي که خداوند نه محدود به زمان است و نه مکان و نه در غالب جسم است و نه مادي. دليل اينکه پرستش خداوند فقط به يک نقطه مکه مي باشد؟

كعبه و سنگ نشانى است كه ره گم نشود

حكم علوم غريبه

آيا اعتقاد به علوم غريبه مثل رمل و جفر و ... درست است؟ اگر اين علوم وجود دارند پس چرا فضلاي ديني ما به كلي خط بطلان بر اين مسائل مي كشند و اعتقاد به اينها را خرافات و حماقت مي دانند؟ اگر اين رمال هايي كه از مردم پول مي گيرند واقعا در كارشان مهارت داشته باشند مي توان به آنها اعتماد كرد؟ دوست دارم مفصلا جواب سؤال مرا بدهيد.

برادر گرامي! سفارش بزرگان اهل کمال و معنا اين است که طالبان کمال و قرب خداوند عمر ارزشمند و سرمايه نفس جواني را صرف اموري ماندگار و اساسي که آنها را به عالم معنا و به هدف آفرينش و خلقت نزديکتر سازد, بنمايند و از فرصت محدود عمر و جواني, بهترين و بيشترين استفاده را بنمايند.

احضار روح

نحوه احضار روح و نحوه چگونگي برگشت روح را مي خواهم؟ بسيار مايل به انجام اين کار هستم؟

درباره احضار ارواح چند جهت قابل بحث است.
آيا احضار ارواح واقعيت دارد؟ بنابر آنچه كه در تحقيق اين موضوع آمده است،اصل مساله احضار روح وبه تعبير ديگر «ارتباط با ارواح» مورد انكار نيست ولى تنها براى افراد بسيار نادرى ممكن است ولی اكثر اين موارد تحت تأثير شخص احضار كننده انفعالاتى حاصل مى‏گردد و برخى از موارد آن نيز حيله و نيرنگ است.
چنان كه رابرت وود به كمك اشعه‏ماوراى بنفش توانست تقلبات جلسات احضار روح رابرملا كند. از نظر شرعى نيز احضار روح حرام مى باشد.

تحصيل علوم غريبه

«علوم غريبه» چيست و منشأ آن از کجاست؟ آيا امام هاي ما(ع) هم از اين علوم استفاده مي کردند و استفاده آن در کجاست؟ و کدام بزرگان از آن استفاده مي کردند؟ و اگر خوب است بهترين کتابها در زمينه علوم غريبه کدام است و مطالعه آن مفيد است؟ مگر شيخ بهايي با علوم غريبه سر و کار داشته است؟ آيا استفاده آن در جامعه امروزي مناسب است؟

علوم غريبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغير و جفر كبير) خافيه، كيميا، ليميا،هيميا، سيميا، ريميا و علوم ديگر است كه شيخ بهايى اين علوم را در كتاب «كلّه سرّ» جمع كرده است كه هر حرفى اشاره به علمى دارد. توضيح اين علوم در جلد اول «الميزان» ، ص 246 نيز بيان شده است.سفارش بزرگان اهل کمال و معنا اين است که طالبان کمال و قرب خداوند عمر ارزشمند و سرمايه نفس جواني را صرف اموري ماندگار و اساسي که آنها را به عالم معنا و به هدف آفرينش و خلقت نزديکتر سازد, بنمايند و از فرصت محدود عمر و جواني, بهترين و بيشترين استفاده را بنمايند.