رجعت

رجعت در ساير اديان

آيا بحث رجعت را ادياني مانند يهوديت قبول دارند يا خير؟

بر اساس آنچه درلغت‌نامه‌ي دهخدا آمده‌است، كلمه‌ي رجعت نزد شيعه، بازگشت امام است پس از غيبت او و يا در نزد برخي اديان، بازگشت حضرت عيسي، علیه‌السلام، به دنيا در آخر‌الزمان و يا اعتقاد به بازگشت حضرت رسول، صلی‌الله علیه و آله.

رجعت امامان(ع) و مقبره ایشان

با تحقق رجعت، قبر و اجساد ائمه (عليه السلام) چه خواهد شد؟

با توجه به بيان امام صادق كه مي فرمايند: الرجعه ليست بعامه و هي خاصة، لا يرجع من محض الايمان محضاً او محض الشرك محضاً ؛ يعني مسئله رجعت عمومي نيست بلكه جنبه خصوصي دارد و فقط دو گروه طبق حديث شريف اهل رجعت مي باشند:
1- كساني كه ايمان خالص دارند
2- شرك خالص دارند. 1
واضح است كه از بارزترين مصاديق كاملين در ايمان ائمه (عليه السلام) مي باشند.

رجعت و مجازات مجرمين

آيا در فلسفه رجعت، موضوع مجازات مجرمين بزرگي که به مجازات اعمال خويش نرسيده اند و مرده اند نيز مطرح است؟ در حقوق مدرن، بي مجازات ماندن مجرمين را «بي کيفري» مي گويند. آيا بي کيفري در رجعت طرح شده است و چقدر مباني آن مسلم و قطعي است؟ لطفا علاوه بر پاسخ مستند و مستدل، منابع مناسب جهت مطالعه را نيز معرفي کنيد. نظر عمده ما بر مباني قرآني است؟

مسأله ی کیفر مجرمین در اسلا م با کیفر در قوانین جزایی بشری تفاوت اساسی دارد در اسلام گریز از کیفر معنی ندارد وهیچ جرمی بی کیفر نمی ماند مگر این که شخص مستحق عفو باشد.

رجعت و ضرورت دین

لطفا راجع به مسأله رجعت و ضرورت اعتقاد به آن توضيح دهيد. (يعني آيا اعتقاد به آن از ضروريات است يا خير؟)


يكي ازضروريات مذهب تشيع عقيده به رجعت است . رجعت در لغت به معناي بازگشت است.

زمان رجعت امامان(ع)

آيا رجعت امام حسين(ع) و امام علي(ع) در زمان ظهور همزمان است؟ کمي در مورد رجعت در آن دوران شرح دهيد؟


يكي از اعتقادات ويژه‌اي كه شيعه دوازده امامي آن را باور دارد، عقيده به رجعت است. رجعت در لغت به معناي بازگشت است.