شبهات متفرقه

كراهت رنگ سياه و عمامه سادات

اگر رنگ مشکی مکروه است پس چرا طلبه های سيد از عمامه مشکی استفاده می کنند؟ چرا ما مسلمانان برای عزاداری از رنگ مشکی استفاده می کنيم؟

1. سابقه سياه‏پوشى‏
شواهد فراوان تاريخى و ادبى، بيانگر اين حقيقت است كه بسيارى از ملل و اقوام جهان، از دير زمان، در ايام عزا سياه مى‏پوشيده‏اند. به دليل مجال اندك به ذكر چند نمونه از ايران، يونان باستان و اعراب اشاره مى‏شود.
الف. ايران باستان؛ شواهد فراوانى در متون كهن ايرانى وجود دارد كه سياه‏پوشى را نشان ماتم و اندوه قلمداد كرده است.

شک در اعتقادات

نداهايي كه درون انسان ايجاد شبهه ميكند از كجا بدانيم كه واقعا از ناحيه شيطان است؟ مثلا اينكه كه آيا اصلا قرآن به حق است؟ ايا مسير ديني كه درپيش گرفته ايم به حق است؟ اصلا ايا امكان دارد از بلاها يكي اين باشد كه فرد از طريق اعتقاداتش مورد آزمايش قرار بگيرد؟يعني دچار تزلزل در اعتقداتش قرارگيرد؟

جوانان معمولاً در اين سنين درباره مسائل مختلف از جمله اعتقادات و باورهاى دينى خود دچار ترديد مى‏شوند و در صدد پيدا كردن دلايل منطقى و پشتوانه قابل قبولى براى آن‏ها هستند. آنان مى‏خواهند نظام فكرى و اعتقادى خود را تجديد بنا كنند و به آن استحكام فزون‏تر بخشند .از آن جا كه گاه گمان مى‏كنند باورهاى دينى‏شان بر تقليد مبتنى است، تصميم به اصلاح آن مى‏گيرند و مى‏كوشند با تحقيق و موشكافى درباره آن‏ها به ثبات فكرى دست يابند؛ چنين ترديدهايى كه فرد را به تحقيق وا مى‏دارد به مرحله يقين و علم مى‏رساند، خوب و پسنديده است؛ ولى به شرط آن كه همزمان با پديد آمدن آن، شخص به دنبال پاسخ باشد و در ترديد باقى نماند.

ازدواج فرزندان آدم(ع)

فزرندان حضرت آدم(ع) چگونه ازدواج کرده اند؟ آيا خواهر و برادر با هم يا نه؟

بايد در جواب بگوييم: نحوه تکثير نسل آدم و حوا ازدواج فرزندان آنها با يكديگر بوده است به خاطر اينكه در قرآن آمده «{/Bوَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً{w15-21w}{I4:1I}/}؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراوانى در روى زمين ‏منتشر ساخت» (نسأ آيه 1).

اعتراض به گرمي و سردي هوا

آيا اعتراض در مورد گرمي و سردي هوا (مثال: لامسب هوا چقدر گرمه!) و موارد اينچنيني، اشكال داشته و دخالت در كار خداوند است؟


اگر در این گونه تعابیر اعتراض متوجه خدا باشد ، یعنی اگر شخص به گونه ای اعتراض کند که گویی خدا را باز خواست می کند ، یا خدا را معاذالله به بی حکمتی و جهل متهم می کند ، در این صورت خلاف ادب بندگی است ؛ مثلاً بگوید: « خدایا این هم شد هوا؟! » یا بگوید:« خدایا آخه الآن چه وقت باران فرستادن است؟! » یا بگوید: « ای بابا خدا هم وقت پیدا کرده برای باران فرستادن . » و امثال این گونه تعابیر.

فلسفه پرداخت زكات

چرا يک کشاورز بدبخت که با سختي زياد کار مي کند و برنج مي کارد بايد زکات دهد ولي يک پزشک يا مهندس نبايد زکات دهد در حالي که در آمدشان به مراتب بيشتر از کشاورز است . اين چه تصميمي است که يک دين براي ايجاد عدالت در جامعه مي گيرد ولي خود اين تصميم باعث نابرابري مي شود؟

1. نه در متون اسلامی سخنی از زکات داشتن برنج ، وجود ندارد.
2. تنها اقلام کشاورزی که زکات به آنها تعلّق می گیرد ، گندم ، جو ، خرما و کشمش است. البته باید توجّه داشت که به صرف کاشت و برداشت این اقلام ، زکات بر کسی واجب نمی شود. زکات زمانی بر برداشت کننده ی این موارد واجب می شود که به حدّ نصاب برسند.اگر مقدار برداشتی کسی از این اقلام ، بیش از 847 کیلوگرم شد زکات بر او واجب می شود.
3. اگر مزارع کشت این اقلام با آب باران یا از نهرها آبیاری شوند زکات آنها یک دهم محصول برداشتی خواهد بود؛ امّا اگر توسّط وسائلی مانند موتور آب یا دلو و امثال آن آبیاری شوند زکات آنها یک بیستم است.