شبهات متفرقه

درمان پوچ‏گرايي

اگه بخواهيد آدمی رو از پوچی در بيارين چی کار می کنيد؟

پوچ‏گرايى علل و عوامل مختلفى دارد كه اهم آنها عبارت است از:

1- نداشتن فلسفه درست و اساسى در زندگى،

2- فقدان ايده‏آل و آرمان عالى و معنوى،

3- مسائل تربيتى و خانوادگى،

4- ناكامى و شكست در خواسته‏ها،

5- تعارضات داخلى و ناتوانى در حل آنها،

6- بحران هويت.

تعامل با مسلمانان

من به عنوان يک مسلمان دوست دارم بيشتر با ديگر مسلمونها آشنا بشم و فکر مي کنم با تعامل مي تونيم به اسلام نابتري دور از قيدوبندهاي عرف و خرافه و رسوم برسي.

اینکه مسلمین با یکدیگر ارتباط خوب وصحیح وصادقانه داشته باشند ؛دستور دین وائمه معصومین است،وبیشتر ازاینکه دستور به عبادت داده شده باشد به رسیدگی به مردم وملاحظه امور ایشان سفارش شده وپاداشهای بزرگ در این گونه عبادت قرار داده شده برای نمونه:

أمالي المفيد ص: 166 المجلس الحادي و العشرون‏

اصول مناظره

در اسلام روش مناظره چگونه است؟


مناظره دارای دو گونه اصول و قواعد می باشد ؛ که عبارتند از:
الف ـ اصول و قواعد فنّی جدل و مناظره : این گونه قواعد ، مثل فرمولهای ریاضی ، اموری عامّ و فرا دینی می باشند ، که اهل منطق آنها را در بخش جدلِ کتب منطقی به تفصیل بیان نموده اند. این گونه قوائد عامّ را می توانید در کتابهایی چون « آموزش منطق ، تالیف محسن غرویان » و « منطق صوری ، تالیف دکتر خوانساری » ملاحظه فرمایید. البته این قسم قواعد نیز در آیات و روایات وجود دارند ، لکن استخراج آنها کاری طاقت فرساست و شاید لزومی هم نداشته باشد ؛ چون آن مقدار که در کتب منطقی و کتب فنّ مناظره بیان کرده اند برای هر کسی کافی است.