دین شناسی

قيموميت دين

معناي قيم بودن دين چيست؟

دين وقتي قيم است كه خود مستقيم باشد اگر در خود دين، نارسايي و نابساماني و اعوجاج راه داشته باشد، هرگز قيم چيز ديگري به نام فطرت نخواهد بود، لذا خدا در وصف قرآن فرمود: «غير ذي عوجِ» زمر/28و چون اعوجاج و كجي در قرآن نيست مي تواند قيم ديگران باشد.

اسلام و شادي

آيا احکام شرعي اسلام مغاير با خوشي هاي انسان است يا خير؟ چرا؟

1. با توجه به آموزه ی موجود در منابع دينى، يعنى قرآن و سيره ی پيشوايان معصوم ، دين اسلام نه تنها موافق نشاط و شادى بلکه تأمین کننده نشاط و شادی حقیقی است . امّا برخی به جای اینکه دین را از منابع آن گرفته در مورد آن قضاوت نمایند به باورهای دینداران سطحی مراجعه نموده بر اساس آن درباره ی دین اسلام قضاوت می کنند.
در اسلام سفارش به نشاط و سرزندگی و پرهیز از کسالت و بی حالی و افسردگی چندان زیاد است که اگر روایات مربوط به آن یکجا گرد آورده شود کتابی از آن ساخته خواهد شد.

دين منشأ شرور

چرا همه شرهاي بزرگ از اديان بوجود آمده اند ؟ اسراييل – ايران – کليساي زمان قبل از رنسانس و... همگي با تکيه بر دين شان بر مردم ظلم مي کردند و حقوق عده زيادي را نقض کرده و مي کنند . اگر اين کشورها بزرگترين ناقضان حقوق بشرند تفکراتشان زاييده از دين است . چرا ديني که قرار بود مايه نجات انسان ها شود بلاي بسياري از انسان ها شد ؟

در اين سوال مغلطه بزرگي رخ داده و بين حقيقت يک چيز و سوء استفاده از آن خلط شده است .هر اندازه چيزي مفيد تر ، جذابتر و اساسي تر در سرنوشت بشريت است انگيزه هاي قوي تري نيز در جهت استخدام آن در راستاي منافع نامشروع و تحريف يا سوء استفاده ار آن وجود دارد. به عنوان مثال علم و دانش يکي از بهترين مواهب الهي به بشريت است . اما امروزه همين دانش در خدمت منفعت پرستي و قدرت طلبي هاي نظامهاي سلطه گر جهاني قرار گرفته و بزرگترين جنايتها بر عليه بشريت با سلاح علم و تکنولوژي صورت مي بندد. اما آيا مي توان در اين زمينه علم و دانش را مقصر دانست ؟

فوايد دين

فوايد دين چيست؟

از منظر روانشناختى دين چه فوايدى دارد؟

تعریف دین از منظر جامعه شناسی

شما به عنوان يک عالم ديني و جامعه شناس دين را چگونه تعريف مي کنيد؟ آيا مي توانيم به تعريف واحد و عموما پذيرفته شده اي از دين برسيم؟ و يا نه ، فقط مي توانيم ويژگي ها و يا کارکردهاي دين را برشمريم؟ دينداران و دين شناسان هر يک پاسخي به سوال مزبور مي دهند حتي در ميان دين شناسان هم اتفاق نظري در اين مورد وجود ندارد. آيا مي توانيم با پاسخ به اين دو سوال که دين چه هست و دين چه نيست مسئله را ساده تر کنيم؟

نخست بايد دانست با توجه به اشتراک ريشه دِين و دُين؛ مي توان گفت: «دين آن چيزي است که انسان در گرو آن است» که شامل اعتقادات و بايدها و نبايدهاي دنباله آن است و درباره معيار دينداري مي توان گفت: از يک حداقل شروع مي شود که شامل رعايت واجبات و ترک محرمات است تا به حداکثر که رعايت مستحبات و مکروهات و دستيابي کامل به عدالت اجتماعي و مقام رضا و تسليم از نظر سير و سلوک فردي است.