معرفت ديني

تغيير احكام ومرور زمان

احكام اسلامي با مرور زمان ممكن است تغيير كنند توضيح دهيد؟

احكام الهي بر دو قسم است:
1. احكام ثابت كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست و اين مضمون روايت «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه»(اصول كافي، ج 1، ص 58)است.
تغيير احكام الهي به هيچ روي جايز نيست ؛ فقط در صورتي كه اجراي يكي از احكام با يكي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم پيدا كند, به طور موقت به حكم ولي فقيه مي توان مصلحت اهم اجتماعي را بر آن حكم مقدم داشت .
2. احكام متغير كه در حقيقت تغيير در موضوعات آن است كه اين نوع احكام با توجه به تغيير موضوعات آنها، تغيير مي كند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 257 - 181.

قوانين اسلام ومقتضيات زمان

دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است؟

در اسلام دو نوع قانون وجود دارد.
1- قانون ثابت و به اصطلاح ابدي كه به هيچ وجه دگرگوني در آنها راه ندارد.
2- اصول و مقررات متغير و متحول كه با تغيير شرائط و مقتضيات، تغيير و تبديل پيدا مي‌كند.

معرفت و عبادت

به نظر شما دین، ایمان و تعهد به ارزش ها چه نقشی در معرفت دارد؟ معرفت به معنای کلی؟

بايد دانست ميان عمق معرفت و عبادات، رابطه دور تصاعدى برقرار است. و به هر ميزان معرفت بيش‏تر باشد ارزش عبادت بيشتر خواهد بود. و به هر مقدار عبادت با شرايط و حالات بهتر انجام گيرد در تعميق معرفت و شناخت مؤثر مى‏باشد. بنابراين نبايد منتظر ماند تا شناخت عميق پيدا كنيم سپس به عبادت بپردازيم؛ بلكه خود عبادات، زمينه‏ساز معرفت عميق‏تر نيز مى‏باشد. به ويژه درباره نماز و روزه كه آثار و فوائد آن در نشاط روحى و استوارى بر صراط مستقيم بر كسى پوشيده نيست
راه معرفت را دوگونه مى‏توان پيمود: يكى ساده و ابتدايى - كه براى همگان ميسور است - و ديگرى اساسى و عميق: