معرفت ديني

مسلمان تبعي

هر کس در هر کجا که متولد مي شود به دين پدرانش ايمان مي آورد و به شيوه آن دين او را پرورش مي دهند همه علماي اديان مختلف نيز دين خود را برتر مي دانند مثلا يک فرد مسيحي آمريکايي چگونه بفهمد کدام دين حق است و در اين مورد آيا بهشت و جهنم عدالت است.


اين گفته درست است كه هر فردي در ابتدا به دين پدرانش تربيت مي گردد و دينش از روي تحقيق و بررسي نيست اما این بدان معنا نیست كه نتوان دين حق را شناخت و انتخاب نمود . از سوي ديگر نيز نوعي انحصار گرايي در اديان وجود دارد و هر يك دين خود را حق مي دانند. اما آنچه رفته رفته افراد معتقد به باور و آييني را به شك يا يقين مي افكند همان همنوايي آن با عقل و اصول راستين آن است كه اگر ديني آموزه هاي آن مورد تاييد عقل باشد مورد قبول است و چون گفته هايش با عقل در ستيز باشد ، پذيرفتني نيست.

بطلان مكاتب بشري و برتري اديان آسماني

چگونه مي توان از لحاظ عقلاني بر بطلان مکاتب بشري و برتري اديان آسماني به اثبات پرداخت؟ چگونه مي توان از لحاظ عقلاني بر بطلان اديان يا شايد هم بهتر است بگوييم نگرشهاي فلسفي همچون کنفسيوس، بودايي، شينتو، هندويسم، تائوئيسم، آيين جيم، آين سيک و ..... پرداخت؟ چگونه اديان اسلامي برآنها برتري دارند؟ البته قبل از وارد شدن به اديان مي خواهم از لحاظ عقلاني بر بطلان آنها اثبات صورت گيرد؟

آنچه با عناويني چون آيينها ، اديان و مکاتب در جهان امروز مطرحند به طور کلّي به دو گروه تقسيم مي شوند ؛ آيينها و مکاتب صرفاً بشري که به هيچ وجه ادّعاي از جانب خدا بودن ندارند مثل آيين کنفسيوس ، بوديسم ، آيين شينتو ، هندويسم ، تائوئيسم، جينيسم ، آيين سيک و ... ؛ و گروه دوم اديان و مکاتب آسماني که مدّعي الهي بودن و از جانب خدا بودن هستند مثل آيين زرتشت ، يهوديّت ، مسيحيّت و اسلام.

تحقيق افراد عامي

تحقيق وقتي معنا دارد که شخص با سواد باشد يک بي سواد به هر عالمي رجوع کند دلايل فلسفي و نقلي‌اي مي شنود که از صحت آنها با خبر نيست چطور مي تواند قضاوت کند؟

هر كسي در حد معلومات خودش( و معلومات با سواد ملازمه ندارد )مي تواند تحقيق كند و حتي قضاوت كند .براي يك فرد بي سواد اصلا شبهه دلايل فلسفي طرح نمي شود تا نوبت به جواب برسد . مثلا شبهاتي كه براي ملاصدرا مطرح بوده است براي شما مطرح نيست چرا كه اصلا شما به مقدمات ان شبهه هنوز نرسيده ايد و در نتيجه وقتي كه توان فهم شبهه را نداريد شبهه و سوال هم استقرار پيدا نمي كند تا نياز به جواب احساس كنيد .

دين تقليدي

آيا اينكه در خانواده هاي مسلمان، فرزندان خانواده به احكام اسلام عمل مي كنند قبل از اينكه تحقيق كرده باشند، درست مثل اين نيست كه بت پرستان گفتند ما بر اين آيينيم چون پدرانمان بر اين ‌آيين بودند؟

براى پاسخ به سؤال شما بايد ديد آيا تقليد در همه جا و به هر شکل مذموم است يا در مواردى چنين نيست؟ منع از تقليد در اصول دين به چه معناست؟
انسان به مقتضاى عقل و فطرتش از علت وقايع و يا معلوماتى كه به ذهنش وارد مى‏شود جستجو مى‏كند.

علم غيب در قرآن

با توجه به لزوم علم غيب، امکان داره آيه يا آياتي که مفاتح الغيب رو به غير از خداوند هم نسبت داده بيان کنيد؟
درباره ی علم غیب در قرآن کریم دو گونه آیات وجود دارند ؛ در برخی آیات ، اطّلاع از علم غیب فقط و فقط به خدا نسبت داده شده و از غیر خدا نفی گردیده است ؛ امّا در برخی آیات دیگر اطّلاع از علم غیب برای برخی انسانها نیز اثبات شده است. بنا بر این ، آنها که با استناد به آیات شقّ اوّل خواسته اند اطّلاع انبیاء یا ائمه (ع) را از علم غیب نفی کنند از آیات شقّ دوم غفلت نموده و دچار مغالطه ی عظیمی شده اند.