فلسفه پرستش و دعا

تاثير دعا

آيا دعا مي تواند تعبير درست از يک روياي صادقه که در آن عقوبتي است را تغيير دهد؟

1. طبق برخی روایات وارده از اهل بیت (ع) دعا خود جزء قضا و قدر الهی بوده می تواند بر دیگر قضاها که حتمی نیز شده اند تأثیر گذاشته آن قضا را به قضای دیگری برگرداند. رسول اکرم (ص) فرمودند: « الدّعاء جُند من أجناد اللَّه مجنّد يردّ القضاء بعد أن يبرم: دعا سپاهى از سپاهيان مجهز خداست که قضا را بر می گرداند بعد از آنکه حتمی شده باشد.» (نهج الفصاحة ،ص 485) تأویل رویای صادقه نیز از دو حال خارج نیست یا قضای حتمی است یا قضای غیر حتمی که در هر دو حال با به خواست الهی با دعا و صدقه قابل رفع خواهند بود.

دعا و قضا و قدر

با توجه به قضا و قدرالهي اموري چون دعا و صدقه چگونه مي تواند تقدير انسان را تغيير دهند؟

قضاء الهی به این معنی است که هر حادثه ای علّت تامّه ای دارد که با وجود آن علّت تامّه تحقّق آن حادثه حتمی و اجتناب ناپذیر است ؛ کما اینکه با فراهم نبودن آن علّت ، عدم تحقّق آن حادثه حتمی است. و هر دو طرف این قضیّه قضای الهی است. لذا چیزی از قضای الهی خارج نیست.
دعا ، صدقه ، صله ی رحم ، تلاش و كوشش و ... همگي علل ناقصه ی برخي امور مادّي هستند. در جايي كه دعا يا صدقه و امثال آنها جزء علل چيزي هستند اگر تمام علل فراهم باشد و دعا يا صدقه نيز به آنها اضافه شود ،‌ علت تام خواهد شد و فعل به وقوع خواهد پيوشت. در چنين موردي در مرتبه قدر گفته مي شود كه دعا یا صدقه قضاء‌ حتمي را برگردانده است.

تأثير دعا

آيا تکرار همراه با يقين يک جمله مثبت با هر زباني و هر دين و مسلکي ولو براي انسانهاي بي دين همان کاري را مي کند که ما در دين خودمان با عبارتي به نام دعا انجام مي دهيم؟ يعني آيا عملکرد اين دو يکي است؟ آيا اين مسأله اثبات دعا و تأثير آن بر روي روح و زندگي آدم است؟

دعا پيوند با مبدء آفرينش است وحاکي از اعتقاد عميق دعا کننده دارد،تکرار يک عبارت ويک جمله مثبت براي فرد غير معتقد ،فوائدي مي تواند داشته باشدلکن شبيه آثار دعا نيست که سبب ارتقاء روحي گردد.دعا روح اميد را در انسان تقويت مي کنداميدواري به اينکه انسان تنها نيست بلکه مبدء قدرتي وجود دارد که اورا مدد مي رساند واين امر باعث مي شود که در گرفتاريها خود را نبازد وروحيه خودرا حفظ نمايد،شخص غير معتقد هم اگر حالت انقطاع پيدا کند وبه نيرويي ماورا اين عالم ولو نامش خدا نباشد،يعني خطاء در تطبيق داشته باشد،اگر به چنين نيروئي دلبسته باشد،مي تواند نتيجه دعاي واقعي را در يافت کند.
ادامه مباحث را ببينيد.

شرايط اجابت دعا

وقتي با خالق يكتا در دلمان صحبت مي كنيم و دعا ... آيا بايد حتما بر زبان دعا جهت اجابت جاري شود؟ آيا ابليس و دوستانش از حرفهاي دلمان و افكارمان باخبر مي شوند؟ آيا ائمه معصوم عليهم السلام نيز مي توانند از دلمان دعاي ما را متوجه بشوند( يا اينكه بعد از يك دعاي طولاني بدون توسل با بياد آوردن توسل مي شود به ائمه(ع) بگويم همان حرفايي كه به خدا گفتم را شما هم به خدا بگوييد؟ اين گونه متوجه مي شوند؟)


1ـ برای خدا فرقی نمی کند که دعا تنها در دل باشد یا در زبان هم جاری شود. امّا از آنجا که دعا موجب نورانیّت و الهی شدن دعا کننده است ، هر چه اعضاء بیشتری در آن درگیر باشند به همان اندازه نصیب بیشتری از نورانیّت نصیب انسان می شود. لذا در روایات فراوانی تأکید شده که دعا را بر زبان هم جاری کنید تا زبان نیز بهره ی خود را از نورانیّت آن ببرد.
2ـ شیاطین راه به قلب انسان ندارند و تا مطلب قلبی به حدّ خیال تنزّل نیافته از آن مطّلع نمی شوند. چرا که ارتباط شیاطین جنّی با انسان در حدّ قوّه ی خیال است و ما فوق آن که مقام عقل و قلب است راهی ندارند.

فلسفه دعا

اگر خدا نيازهاي ما را مي داند پس چرا بايد دعا كنيم؟ 2. رسول خدا(ص) فرمود: «ترك دعا، گناه است». (تنبيه الخواطر، ج‏2، ص‏154).

الف) دعا توجه انسان به سرچشمه وجود و پروردگار هستى است. در ميان همه عبادت‏ها عبادتى نيست كه چون دعا اين رابطه فرخنده را به شايستگى تحقق بخشد و آن را مداوم و جاودانه گرداند. دعا يك فرصت برتر و بدل‏ناپذير است كه خداى تعالى به بندگانش عطا كرده تا آنان باسود جستن از آن به حضور يگانه هستى بخش خود بار يابند و از حضرتش براى پيمودن طريق كمال و دست سودن بر ستيغ سربلندىِ روح مدد خواهند. دعا چاره‏ساز دردها و گرفتارى‏هاى روانى و جسمانى است.