رابطه دين با امور ديگر

كاركردها وفوايد معرفتي دين

كاركردها وفوايد معرفتي دين

يك. پاسخ به پرسش‏هاى بنيادين‏
مهم‏ترين كاركرد معرفتى دين، پاسخ به اساسى‏ترين پرسش انسان يعنى «راز هستن» است. هر انسانى افزون بر حاجات مادى مانند خوراك، پوشاك، آسايش و رفاه، نيازمندى‏هاى ديگرى دارد كه بسيار با اهميت‏تر از آنهاست. از جمله دريافت پاسخى مناسب به پرسش از راز وجود است. هر انسان هوشيارى در هر عصر و زمان، متعلق به هر نژاد و مليت و در هر وضعى از نظر پايگاه اجتماعى، سطح معلومات، و... پرسش‏هايى در اين باره دارد كه بدون دريافت پاسخى اعتمادپذير هرگز قرار و آرام نخواهد داشت. عمده‏ترين اين پرسش‏ها عبارتند از:

کارکردهای دین در عرصه وان شناختی و جامعه شناسی

کارکردهای دین در عرصه وان شناختی و جامعه شناسی چیست

از نظرگاه روان شناختى دين كاركردها و ثمرات بسيارى براى انسان دارد. در ميان دانش‏هاى جديد هيچ يك مانند روان‏شناسى نقاب از رازهاى شگفت دين و ديندارى برنكشيده و لزوم اجتناب‏ناپذير آن را در همين زندگى دنيايى به طور ملموس روشن نساخته است. البته بايد توجه داشت كه اساساً روان‏شناسى در پى تعيين حق و بطلان و به تعبير ديگر «ارزش صدق» دين نيست؛ چرا كه تعيين اين مسأله خارج از توان و كار ويژه‏هاى اين دانش است. آنچه اين دانش پى مى‏گيرد و در صلاحيت آن است ثمرات و كاركردهاى روانى دين فارغ از حقانيت و ارزش صدق آن است.

دين و سياست

سياست چيست وآياعلم سياست بادين پيوند دارد؟

«سياست» از حيث گستره و رهيافت بسيار متنوع است. با توجّه به اين توسعه موضوعى و تكثر رهيافت، اين پرسش مطرح است: آيا دانش سياست با دين پيوند دارد و آيا مى‏توان از دين در عرصه سياست انتظارى معقول داشت؟ براى پاسخ به اين پرسش مهم، نخست علوم سياسى و مجموعه رشته‏هاى پيرامون آن تعريف مى‏شود و آنگاه چگونگى پيوند دين و علم سياست بررسى مى‏گردد.
براى آشنايى با انتظار بشر از دين در گستره علوم سياسى، ناگزير بايد نخست علم سياست و شاخه‏هاى پراكنده آن در عرصه‏هايى چون جامعه‏شناسى، اقتصادى، حقوقى توضيح داده شود.
علم سياست

كاركرد اجتماعي دين

آيا دين صرفاً ماهيت فردى و خصوصى دارد يا داراى نقش و كاركرد اجتماعى نيز هست! اگر هست كاركرد آن چيست؟

دين افزون بر كاركردهاى فردى، داراى نقش اجتماعى نيرومند و بديل‏ناپذيرى است. از همين رو از ديرزمان فيلسوفان و انديشمندان به فلسفه اجتماعى وجود دين توجه چشمگيرى داشته‏اند. اكنون به اختصار به پاره‏اى از كاركردهاى اجتماعى دين اشاره مى‏شود:<BR> <BR> ايجاد جامعه سالم‏<BR> وجود جامعه سالم، يكى از بنيادى‏ترين نيازهاى اجتماعى انسان است. تحقق اين مهم و حسن روابط و مناسبات اجتماعى انسان در گرو امورى است از جمله:<BR> 1. جهت‏گيرى به سمت اهداف، ايده‏آل‏ها و معيارهاى تكاملى، پيش برنده و بشر دوستانه.<BR> 2. وجود قوانين جامع، دقيق و عادلانه.<BR> 3.

رابطه ميان دين و سياست در مكتب عرفان

رابطه ميان دين و سياست در مكتب عرفان چگونه است؟

اين مسأله زواياى تو در توى تاريخى، هستى شناختى و معرفت شناختى دارد. آنچه مى‏توان در اينجا بدان اشاره كرد، چند نكته اساسى است كه اميد است با توجه به آنها، پاسخى نسبتاً جامع فراهم آيد.<BR> يكم. «دين» داراى سه ركن اساسى است كه ما از آنها به «نظام اعتقادى»، «نظام ارزشى يا اخلاقى» و «نظام فقهى يا رفتارى» ياد مى‏كنيم. هيچ دينى بدون سه ركن پيش گفته تحقّق‏پذير نيست؛ هرچند ممكن است محتواى اين اركان در اديان مختلف با يكديگر تفاوت‏هاى جدى داشته باشند.<BR> در شناخت دين، معرفت به هر سه ركن ياد شده، لازم و ضرورى است.