دين و انتظارات بشر

دين وانتظارات بشر

اگر دين براى پاسخ گويى به نيازهاى انسان است، پس چگونه دين اسلام - كه در بيش از چهارده قرن پيش در جامعه جاهلى عربستان ظهور پيدا كرد - براى جامعه متحول و متمدن امروزى كافى و پاسخ گو است؟ دليل جامعيت و جهان شمولى دين اسلام است؟

اين پرسش به دو سؤال كوچك‏تر تفكيك مى‏شود.
1. با توجه به اينكه زندگى انسان در حال تحول است و در هر زمان و مكانى تغيير مى‏كند، آيا باز دين اسلام براى همه اين زمان‏ها و مكان‏ها و حتى براى دنياى مدرن امروز است؟ رمز توانايى اسلام در اين گستره چيست؟
2. آيا تعاليم اسلام همه نيازهاى علمى انسان را تأمين مى‏كند؟ جايگاه علوم بشرى در اين زمينه است؟
براى پاسخ به پرسش نخست، توجه به چند مطلب لازم است:

يك. اسلام، دين خاتم است‏