اسلام

مرز اسلام و كفر

من در جايي خواندم که انسان ممکن است با گفتن يک حرف کافر و مرتد شود. آيا اين جمله درست است؟ يعني آن فرد ديگر حتما براي هميشه در جهنم خواهد بود؟


گاهي بيان يك كلمه انسان را مرتد مي كند،مثل اينكه مثلا بگويد: پيامبر دروغ گفته ويا وحي نازل نشده ويا.....اما با توجه داشت كه
1. ارتداد معلول صرف آن كلمات نيست . بلكه كسي كه آن را مي گويد اگر با قصد و آگاهي و هشياري و آزادانه و بر اساس اعتقاد دروني اين حرفها را بزند مرتد است .بنابر اين چنين گفتاري يك نشانگر و ابراز كننده كفر يا ارتداد دروني اوست. اما اگر مطلب آگاهانه, جدي , آزادانه و عمدي نبوده موجب يا نشانگر ارتداد و كفر نيست.
2.در هر حال راه توبه و جبران اشتباه به روي انسان بسته نيست و او مي تواند توبه كرده و خود را از عذاب جاودان رها سازد.

اسلام و اديان

امتيازات دين مبين اسلام بر ساير اديان را فهميدم و قابل قبول است چرا خداوند اين دين را اينقدر دير برگزيد که قرن هاست مثل مسيحيت دار تثليث و هستند در حالي که اگر خداوند زودتر اين دين را بر مي گزيد الان فقط شاهد مؤمنان و کافران بوديم؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نكته اشاره مي شود:
1.

اسلام و تبعيض نژادي

لطفا اطلاعات کاملي را درباره اسلام و تبعيض نژادي را براي من بيان كنيد.

اسلام نه تنها به اين احساسات تعصب آميز توجهي نكرد، بلكه با شدت با آنان مبارزه كرد. قرآن كريم در كمال صراحت فرمود: «يا اَيَّها النّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقيكُمْ حجرات/13 ؛اي مردم، ما همة شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را گروهها و قبيله‏ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را بشناسيد، گرامي‏ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست». اين آيه و بيانات و تأكيد رسول اكرم(ص) و طرز رفتار آن حضرت با غير اعراب و نيز قبايل مختلف عرب، راه اسلام را كاملاً مشخص كرد.

اسلام حقيقي در قران

اسلام راستين فقط در قرآن است. كتب اسلامي يا تحريف شده اند و يا از اول منحرف بوده اند.

منابع دين اصيل الهي ــ اعم از اسلام و ديگر اديان اصيل الهي ــ دو چيز است .

ضرورت دين و كاركرد اسلام

ما چه نيازي به دين داريم اگر من مسيحي باشم و خوب زندگي کنم چه اتفاقي مي افتد؟ کارکردهاي دين اسلام از گذشته تا کنون چه بوده است؟

اساسي‌ترين پرسش انسان دربارة دين اين است كه دين چه فايده و چه لزومي دارد؟ چرا بايد ديندار بود؟ رابطه دين و انسان چگونه‌ رابطه‌اي است؟ آيا زندگي بدون دين امكان‌پذير است و در اين صورت، ديني زيستن بهتر است يا زندگي منهاي دين؟ پس از روشن شدن چرايي و ضرورت دين اين سئوال پديد مي‌آيد كه آيا مي‌توان به هر ديني پاي‌بند؟ آيا همة اديان با هم برابرند و گزينش هر ديني كاملاً شخصي و سليقه‌اي است؟ يا در ميان اديان موجود حق و باطل، نيك و بد يا خوب و خوب‌تر وجود دارد و لاجرم و به حكم خرد بايد برترين را برگزيد؟