اسلام

گفتن شهادتين و مسلمان شدن

آيا صرف اقرار به شهادتين كفايت در مسلمان بودن مي‌كند؟

ممكن است گفته شود شرط لازم براي سعادت, شهادت به توحيد و نبوّت است و به مقتضاي روايات زيادي هر كس شهادتين را به زبان جاري كرد مسلمان است , و بعضي گفته‌اند: حتي اگر ايمان به مفاد آنها هم نداشته باشد همان شهادت به توحيد و رسالت كافي‌است.

انتخاب دين اسلام

ما که از تمام اديان مطرح اطلاع کافی نداريم چگونه می توانيم يک دين مثلا اسلام را اختيار کنيم و به آن اعتقاد کامل پيدا کنيم؟ (لطفا پله پله نحوه اختيار دين اسلام را و رد ساير اديان را بيان کنيد.)

راه شناخت حقانيت‏: براي شناخت حقانيت ويژه يک دين در ميان ديگر اديان ابتدا بايد شاخص ها و معيارهاي حقاينت را بازيافت.
شاخص‏هاى حقانيت سه امر است: 1. بنياد الهى، 2. تحريف نشدن كتاب آسمانى آن، 3. نسخ نشدن توسط شريعت الهى پسين.
اكنون براى شناخت آنكه يك دين واقعاً چنين بوده و همه ويژگى‏هاى فوق را دارد روش‏هاى مختلفى وجود دارد:

يك. بنياد الهى
اصل الهى بودن يك دين از راه‏هاى زير قابل بررسى است:
1-1. آموزه‏هاى دين

قانون جذب در اسلام

مي خواستم بپرسم که آيا در اسلام صحبتي از «قانون جذب» شده است؟ بر اثر اين قانون، انسان به هر چه فکر کند آن را به طرف خود جذب مي کند و به آن مي رسد.

در قرن اخير شاخه اي از روانشناسي پديد آمده است که با عنوان روانشناسي موفقيت شناخته مي شود. اين شاخه از روانشناسي به درستي يا نادرستي فرمولهايش اهميت چنداني نمي دهد. آنچه در اين فن مهم است کارآيي فرمولهاست. فلذا در اين فن از روشهاي تحقيق متداول در روانشناسي استفاده نمي شود. از اين رو فرمولهاي اين فن را نمي توان قوانين علمي به شمار آورد اگر چه با تسامح به آنها قانون گفته مي شود.
قانون جذب که يکي از فرمولهاي روانشناسي موفقيت است به سه صورت بيان شده است:

ایران و دین عربی اسلام

ما که فارس هستيم، چکارمان با دين عربي اسلام؟

1.دين پيام الهي براي هدايت بشر است و داراي صيغه قومي ، نژادي و امثال آن نيست بلکه دين حقيقتي فراگير و جهانشمول دارد. بنا براين فارس و عرب و غير آن در برابر دين يکسانند و همه انسانها بايد به دين حق الهي پاسخ مثبت گويند ، از هرنژاد و باهر زبان و در هر موقعيت جغرافيايي و ...
2.آيينهاي ايران باستان هيچيک تامين کنندهانتظارات ايرانيان نبوده و اسلام تنها آييني بوده است که ايرانيان آن را پس از تجربه اديان مختلف با جان و دل پذيرا شدند .

آشنايي با اسلام

اگر کسي بخواهد مسلمان شود چه کتاب هايي را به او در مورد اسلام و شيعه معرفي مي کنيد و شما اسلام را چگونه براي او تعريف مي کنيد؟

براى پاسخ به سؤال فوق از دو راه كلى 1. عقل 2. آيات قرآن كريم، مسأله حقانيت دين اسلام و عدم حقانيت ساير اديان و مكاتب را پى مى‏گيريم.
الف - راه عقل
1. براى داورى در مورد حقانيت يك دين و عدم حقانيت اديان ديگر، بايد ابتدا با اصول عقايد و آموزه‏هاى اديان آشنا شد و آنگاه آن را به وسيله عقل كه حجت درونى انسان است، محك زد. ما در چنين مراجعه‏اى، اصول عقايد و معارف دين اسلام را مبتنى بر ادله و براهين متقن و يقينى عقلى مى‏يابيم يعنى يكايك اين اصول به وسيله براهين متعدد يقينى اثبات مى‏گردد.