اسلام

روش دعوت کافر به اسلام

با کافري آشنا شده و مي خواهم او را مسلمان کنم لطفا من را راهنمايي کنيد.

توجه به چند نكته مفيد است:
1- به هيچ وجه تحت فشار قرار نگيرد تا شوقش به شناخت اسلام از بين نرود.
2- در ابتدا به عقايد او حمله نشود.
3- سطح توانايى و استعداد او در درك معارف دينى، مورد توجه بوده و براساس آن كتاب‏هايى معرفى شود.
4- به ميل و ذوق او در مباحث توجه شود و متناسب با آن كتاب‏هايى پيشنهاد شود. مثلاً ميل او به مباحث عقلى است. از كتاب‏هاى استدلالى مثل كتاب‏هاى شهيد مطهرى و استاد مصباح استفاده شود و اگر به مباحث معنوى عرفانى و اخلاقى علاقه دارد كتاب‏هاى متناسب با آن معرفى گردد.

اسلام دین اعراب و دین خشونت

چرا در ايران اشاره اي به حمله اعراب به ايران و تجاوز به زنان ايراني و برده کردن مردان ايراني اشاره نمي شود؟ چرا ما بايد پيرو دين شمشيري اعراب باشيم در حالي که در قرآن در چندين آيه به صراحت گفته شده که اسلام، ديني براي اعراب است و تنها در دو آيه آن هم بعد از به قدرت رسيدن محمد(ص) در مدينه، اسلام براي همه شد؟

براى دستيابى به پاسخ در ابتدا يادآورى چند مطلب ضرورى است:

خشونت اسلام

يکي از دوستان مسيحي مي گفت که دين اسلام از بنيان خشونت طلب است چون پيامبرتان دين را با خشونت و جنگ پيش برده (در واقع همان حرف هاي پاپ) حالا چه جوابي به او بدهم؟

براى دستيابى به پاسخ در ابتدا يادآورى چند مطلب ضرورى است:

برتري اسلام

به چه دليل دين اسلام يك دين برتر است؟

دين حق در نزد خداوند يك دين است و همه اديان الهي يك حقيقت بيش نيستند لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ؛ (2:285) از همين‏رو از ديدگاه قرآن اعتقاد به همه انبيا و كتب آسماني ضروري است چون همه آنها مردم را به يك راه فرا خوانده‏اند. اكنون بايد نگريست كه كدام دين جامع است.
ملاك‏هاي برتري اسلام را به صورت مختصر شماره مي‏كنيم:
1- اسلام همه اديان الهي را مي‏پذيرد و اساس آنها را يكي مي‏داند بر اين مبنا اسلام آخرين سلسله حلقه اديان آسماني است و در نقطه مقابل اديان ديگر كه اديان پيش از خود را قبول ندارند اسلام همه اديان الهي را مي‏پذيرد.

عدم تحريف اسلام

از کجا بدانيم اسلام نيز مانند ساير اديان دچار تحريف نشده است؟

تحريف در لغت از ريشه «حرف» به معناى كناره، جانب و اطراف يك چيز گرفته شده و تحريف چيزى، كنار زدن و كج كردن آن از جايگاه اصلى خود و به سوى ديگر بردن است‏نگا: معرفت، محمد هادى، مصونيت قرآن از تحريف، ترجمه محمد شهرابى، (قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، چاپ اول 1376)، ص 19..
تحريف در اصطلاح قرآن‏شناسى داراى اقسامى است از جمله:
1. تحريف با تعويض كلمات؛ يعنى، كلمه‏اى برداشته و كلمه‏اى ديگر جايگزين آن شود.
2. تحريف به زياده؛ يعنى، افزودن كلمه يا جمله‏اى به آيات قرآن.