اسلام

تحريف اسلام

آيا دين اسلام قابل تحريف است؟ يا اينکه چون قرآن قابل تحريف نيست، دين اسلام هم قابل تحريف نيست؟

براي پاسخ به اين پرسش بايد به چند نكته توجه نمود: 1. تحريف، 2. انحراف و كج فهمي، 3. گستره دين اسلام.
1. تحريف به معناي كنار زدن و كج نمودن چيزي از جايگاه اصلي خود و به سوي ديگر بردن است بنابراين تحريف كاري آگاهانه با قصد و نيت خاص است. تحريف در يك نگاه مي تواند لفظي يا معنوي باشد. تعريف لفظي آن است كه در لفظ نوعي تصرف صورت گيرد. مثلا لفظ عوض شود، كم و يا اضافه شود و... تعريف معنوي آن است كه لفظ و عبارت را به گونه اي معنا نمود كه اساسا قصد متكلم و نويسنده آن نبوده است.