ادیان و فرَق دینی

فرقه شيخيه

در مورد مذهب شيخيه می خواستم بيشتر بدونم آيا اين مذهب جايگاه قوی دارد يا نه؟

دانشجوي گرامي براي پاسخ به سؤال شما نکاتي را بيان مي داريم:
مقدمه
شيخيه يکي از گروه ها و فرق و مذاهب منشعب از شيعه در قرن سيزدهم هجري است. اين فرقه از نام شيخ احمد احسايي، بنيانگذار آن، گرفته شده است.
شيخ احمد احسايي 1241-1166ه.ق از منطقه احساء عربستان برخواست. تمام اجدادش از نژاد خالص عرب بوده اند. او در سال 1166 در احساء و منطقه اي قطيف مرز بين عربستان و بحرين متولد شد.

حديث هفتاد و سه فرقه

در صورت امکان فقط نام 72 ملت (مذهب) را بنويسيد؟

فرقه هاي اساسي شيعه

د رمورد تعداد فرقه هاي اساسي شيعه چند قول است- بعضي آنها را سه فرقه دانسته اند: 1. زيديه 2. کيسانيه 3. اماميه؛ بعضي 4غلات را نيز مطرح کرده اند ولي چون آنان از اسلام خارج شده اند از فرقه هاي اسلامي به شمار نمي آيند. 5. اسماعيليه(انشعابات کيسانيه) 6. مختاريه 7. حارثيه 8. عباسيه 9. ناووسيه 10. قطحيه 11. سميطيه 12. موسويه 13. مبارکيه 14. فرمطيه 15. فاطميه(فاطميان) 16. انشعاباتي در زيديه 17. جاروديه 18. سليمانيه يا جريريه 19. صالحيه و ابتريه

فرقه اهل سنت

20. حنبلي 21. مالکي 22. شافعي 23. حنفي 24. قدريه 25. معتزله 26.